Artikel

Regeländringar beslutade den 22 november 2018

Publicerad

Den 22 november beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Svenska bestämmelser om invasiva främmande arter

Regeringen har beslutat en ny svensk förordning om invasiva främmande arter och ändringar i miljötillsynsförordningen och förordningen om avgifter vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Den nya förordningen om invasiva främmande arter kompletterar en EU-förordning. Det förtydligas vad som gäller kring invasiva främmande arter i Sverige, så att effektiva åtgärder kan vidtas. Ansvar och arbetsuppgifter fördelas mellan Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Länsstyrelserna får en stor roll i att genomföra de faktiska åtgärderna och i tillsynen.

Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Sametinget, Kommerskollegium och andra myndigheter ska få delta i arbetet. I vissa fall ska även allmänheten få möjlighet att yttra sig.

Förordningen reglerar också processen med att ta fram en nationell förteckning över invasiva främmande arter av betydelse för Sverige och med att ta fram underlag för det fall Sverige vill föreslå en art till den EU-gemensamma unionsförteckningen.

Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

 • regeringens proposition Invasiva främmande arter (prop. 2017/18:211)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU23 Invasiva främmande arter
 • riksdagsskrivelse 2017/18:402
 • förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • förordningen (1998:940) om avgifter vid prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förordningsändring om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer. Ändringen innebär att Kemikalieinspektionen blir behörig att ta emot ansökningar om undantag från förordning (EU) 2017/852 om kvicksilver. Det handlar om undantag från EU:s förbud mot nya användningar av kvicksilver i varor och tillverkningsprocesser. Kemikalieinspektionen ska bedöma ansökan och därefter vidarebefordra den till kommissionen som fattar beslut om användningen ska tillåtas eller inte.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/852 av den 17 maj 2017 om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008
 • förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Ändring i strålskyddsförordningen med anledning av inrättandet av Etikprövningsmyndigheten

Regeringen har beslutat om ändring i strålskyddsförordningen med anledning av att de sex regionala etikprövningsnämnderna ska avvecklas och upphöra som myndigheter den 31 december 2018 och att etikprövning av forskning som avser människor istället ska hanteras av en ny myndighet, Etikprövningsmyndigheten som ska delas in i verksamhetsregioner.

Referenser:

 • strålskyddsförordningen (2018:506)

Ändring i miljötillsynsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i miljötillsynsförordningen. Ändringen innebär att Kemikalieinspektionens tillsynsvägledningsområde utökas till att omfatta även frågor om förbud att släppa ut kemiska produkter på marknaden enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 15 kap. 40 § miljöbalken, dvs. i praktiken frågor som rör förbudet mot mikroplast i kosmetiska produkter.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

 • miljötillsynsförordningen (2011:13)

Följdändringar med anledning av propositionen Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat följdändringar i miljöbalken och lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken med anledning av beslutet om propositionen Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Riksdagen har godkänt att Sverige tillträder 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen (2010 års HNS-konvention).

Ändringarna i de båda lagarna innebär att en hänvisning till sjölagen uppdateras samt att bestämmelserna om ansvar för miljöskada i 10 kap. miljöbalken inte gäller för miljöskador som omfattas av lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen.

Referenser:

 • regeringens proposition Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen (prop. 2017/18:268)
 • civilutskottets betänkande 2018/19:CU3 Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
 • riksdagsskrivelse 2018/19:32
 • miljöbalken
 • lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken

Följdändringar med anledning av propositionen En ny regional planering

Regeringen har beslutat om följdändringar i miljöbedömningsförordningen och havsplaneringsförordningen med anledning av den nya lagstiftning som är följden av propositionen En ny regional planering.

Ändringen i miljöbedömningsförordningen innebär ett tydliggörande av att en regionplan som huvudregel ska miljöbedömas. Ändringen görs eftersom de EU-rättsliga kraven på miljöbedömning blir tillämpliga med anledning av förslaget i propositionen En ny regional planering.

Ändringen i havsplaneringsförordningen innebär att hänvisningen till regionplaneorgan och kommunala samverkansorgan tas bort eftersom dessa organ försvinner och dess uppgifter övertas av landstingen.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

 • miljöbedömningsförordningen (2017:966)
 • havsplaneringsförordningen (2010:1341)

Följdändringar med anledning av propositionen Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och i elsäkerhetsförordningen med anledning av en ny lag om företagsnamn. Ändringen innebär att ordet ”firmanamn” ersätts med ”företagsnamn”.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

 • förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 • elsäkerhetsförordningen (2017:218)

Kontaktpersoner

Invasiva främmande arter: Ingrid Backudd 08-405 93 52

Kemiska produkter: Susanne Classon 08-405 32 76

Strålskyddsförordningen: Anna Cedrum 08-405 12 09

Miljötillsynsförordningen: Anna-Karin Rosman 08-405 92 47

Skadeståndsansvar vid sjötransport: Johan Fallenius 08-405 13 49

Regional planering: Anna Berglund 08-405 49 58

Varumärken: Maria Werleskog 08-405 83 58

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.