Regeländringar beslutade den 29 november 2018

Den 29 november beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Ändringar i avfallslagstiftningen

Med anledning av en formell underrättelse från EU-kommissionen har regeringen beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen, industriutsläppsförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning. Förslagen innebär:

 • Tillsyn ska ske regelbundet även i fråga om små verksamheter.
 • Anmälningspliktiga verksamheter måste föreläggas att vidta vissa försiktighetsmått.
 • Den som hanterar avfall i en yrkesmässig verksamhet och lämnar avfallet till någon annan måste kontrollera att mottagaren har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för att få hantera avfallet.
 • Tillämpningen av miljöbalkens krav på att använda ”bästa möjliga teknik” får inte innebära en sämre teknik än det som motsvarar EU-rättens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.
 • När en länsstyrelse sammanställer de kommunala avfallsplanerna behöver länsstyrelsen inte analysera länets avfallsbehandlingskapacitet.
 • Hänvisningar till EU-bestämmelser uppdateras.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

 • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • avfallsförordningen (2011:927)
 • industriutsläppsförordningen (2013:250)
 • förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Kontaktperson

Johan Fallenius 08-405 13 49

Miljö- och energidepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljö- och energidepartementets områden samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella och autentiska versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.