Artikel

Regeländringar beslutade den 29 november 2018

Publicerad

Den 29 november beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Ändringar i avfallslagstiftningen

Med anledning av en formell underrättelse från EU-kommissionen har regeringen beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, avfallsförordningen, industriutsläppsförordningen och förordningen om producentansvar för elutrustning. Förslagen innebär:

 • Tillsyn ska ske regelbundet även i fråga om små verksamheter.
 • Anmälningspliktiga verksamheter måste föreläggas att vidta vissa försiktighetsmått.
 • Den som hanterar avfall i en yrkesmässig verksamhet och lämnar avfallet till någon annan måste kontrollera att mottagaren har det tillstånd eller har gjort den anmälan som krävs för att få hantera avfallet.
 • Tillämpningen av miljöbalkens krav på att använda ”bästa möjliga teknik” får inte innebära en sämre teknik än det som motsvarar EU-rättens krav på ”bästa tillgängliga teknik”.
 • När en länsstyrelse sammanställer de kommunala avfallsplanerna behöver länsstyrelsen inte analysera länets avfallsbehandlingskapacitet.
 • Hänvisningar till EU-bestämmelser uppdateras.

Förordningarna träder i kraft den 1 januari 2019.

Referenser

 • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • avfallsförordningen (2011:927)
 • industriutsläppsförordningen (2013:250)
 • förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Kontaktperson

Johan Fallenius 08-405 13 49

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.