Artikel

EU:s medlemsstater överens om att säga upp sina bilaterala investeringsavtal

Publicerad

EU:s medlemsstater har utfäst sig att säga upp sina bilaterala investeringsavtal mellan EU-länder. Uppsägningen kommer att ske i form av ett plurilateralt avtal.

Ladda ner:

Beslutet att säga upp våra bilaterala investeringsskyddsavtal med andra EU-länder är en naturlig följd av att EU-domstolen i fallet Achmea kom fram till att den mekanism som reglerar tvister under sådana avtal strider mot EU-rätten, säger EU- och handelsminister Ann Linde.

Sverige anser att det är viktigt att investerare på den inre marknaden ges fortsatt skydd genom att man ser över hur man kan stärka de instrument som finns för detta under unionsrätten.

Ett antal EU-länder har tolkat Achmea som att tvister mellan EU-stater under Energistadgefördraget, som är ett multilateralt avtal, också ska omfattas av domen. Sverige är inte berett att göra några utfästelser vad gäller Energistadgefördraget, bland annat eftersom frågan är föremål för rättslig prövning.

Investeringsskyddsavtal ingås mellan stater i syfte att främja och skydda investeringar länderna emellan. Investeringsskyddsavtalen innehåller en mekanism för att lösa tvister som uppstår mellan investerare från den ena staten och den andra staten genom att påkalla ett skiljeförfarande som är bindande för de tvistande parterna.

EU-domstolen kom i sin dom den 6 mars 2018 i fallet C-284/16, Achmea mot Slovakien (Achmea-domen) fram till att Slovakien och Nederländerna genom sitt bilaterala investeringsskyddsavtal upprättat en mekanism för att lösa tvister mellan investerare och stater som var oförenlig med EU-rätten. Sådana mekanismer utgör en bärande del av investeringsskyddsavtalen mellan EU-länder.

Som en följd av domen har EU:s medlemsstater kommit överens om att säga upp sina EU-interna investeringsskyddsavtal. Medlemsstaterna har utfäst sig att genomföra avvecklingen av investeringsskyddsavtalen genom att ingå ett plurilateralt avtal. Sverige gjorde sin utfästelse i form av en deklaration tillsammans med Finland, Luxemburg, Malta och Slovenien (se länk).

EU-kommissionen och ett antal medlemsstater anser att Achmea-domen ska tolkas så att den även omfattar Energistadgefördraget, som är ett multilateralt avtal som reglerar investeringstvister på energiområdet, och att tvister mellan investerare och stater från EU-länder inte får lösas under det fördraget. Sverige och flera andra medlemsstater anser att det inte är uppenbart att så är fallet, och är därför inte beredda att göra några utfästelser vad gäller Energistadgefördraget, bland annat eftersom frågan är föremål för rättslig prövning.

Sverige har idag bilaterala investeringsskyddsavtal med följande EU-länder: Polen, Tjeckien, Ungern, Slovakien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Slovenien, Kroatien och Malta.