Artikel

Regeländringar beslutade den 21 december 2018

Publicerad

Den 21 december beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Förordningsändringar med anknytning till propositionen Vattenmiljö och vattenkraft

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som följer av regeringens proposition Vattenmiljö och vattenkraft (prop. 2017/18:243). Huvuddelen av dessa är dock endast följdändringar.

I förordningen om vattenverksamhet m.m. införs bestämmelser om hur myndigheterna ska arbeta med att ta fram förslag till nationell prövningsplan för moderna miljövillkor. Förordningen ändrar namn till Förordning om vattenverksamheter.

I miljöbedömningsförordningen anges att det ska göras en strategisk miljöbedömning av den nationella planen för moderna miljövillkor.

I förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön införs en skyldighet för de berörda myndigheterna att i vattenförvaltningen tillämpa de undantag och möjligheter till lägre ställda krav som EU:s ramdirektiv för vatten tillåter. Det införs också bestämmelser som gör det möjligt att i prövningar av enskilda tillståndsmål tillämpa sådana undantag för ny och ändrad verksamhet som ramdirektivet ger möjlighet till. I vissa fall ska vattenmyndigheterna lyfta frågor om klassning av vatten och frågor om bestämmande av miljökvalitetsnormer till regeringen för avgörande. Förordningen byter namn till ”Vattenförvaltningsförordning”.

I förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken införs bestämmelser om de prövningsavgifter som ska gälla vid omprövning av de verksamheter som ska omprövas för att få moderna miljövillkor.

Alla ändringar i övrigt är rena följdändringar med anledning av att bestämmelser byter plats eller att en förordning får ny rubrik, etc.

Ändringarna träder i kraft den 11 januari 2019.

Referenser:

 • förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • förordningen (1998:928) om bygde- och fiskeavgifter
 • förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet m.m.
 • förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
 • förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
 • förordningen (2004:675) om omgivningsbuller
 • förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
 • badvattenförordningen (2008:218)
 • luftkvalitetsförordningen (2010:477)
 • havsmiljöförordningen (2010:1341)
 • förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation
 • miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
 • förordningen (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer
 • industriutsläppsförordningen (2013:250)
 • förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
 • miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Kontaktperson

Anna Josefsson, 08-405 48 86

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.