Artikel

Regeländringar beslutade den 14 mars 2019

Publicerad

Förordningsändringar i myndighetsinstruktioner

Regeringen har beslutat om ändringar i ett par myndighetsinstruktioner som innebär att Rymdstyrelsen ska ingå i en samordningsgrupp som i dag består av myndighetscheferna för Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem och Vetenskapsrådet. Samordningsgruppens uppgift är att samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att utveckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

I förordningen med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och förordningen med instruktion för Statens energimyndighet görs ändringar som synliggör att Rymdstyrelsen också ingår i gruppen.

Ändringarna träder i kraft den 18 april 2019.

Referenser:

  • förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  • förordningen (2014:520) med instruktion för Statens energimyndighet

Kontaktperson:

Egon Abresparr 08-405 39 13

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.