Artikel

Regeländringar beslutade den 21 februari 2019

Publicerad

Den 21 februari beslutade regeringen om följande regeländringar inom Miljö- och energidepartementets områden.

Beräkningsmetod för omgivningsbuller

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om omgivningsbuller. Med ändringen genomförs den beräkningsmetod för omgivningsbuller som föreskrivs i kommissionens direktiv 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG.

Direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering av omgivningsbuller syftar till att samordna bullerarbetet i EU med gemensamma bullermått, gemensamma kartläggnings- och bedömningsmetoder, information till allmänheten och fastställda handlingsplaner (åtgärdsprogram). Direktivet genomförs med miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken i förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt förordningen om omgivningsbuller ska Trafikverket och kommuner med mer än 100 000 invånare kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart femte år. Naturvårdsverket ansvarar för att sammanställa och redovisa kartläggningarna och åtgärdsprogrammen till EU-kommissionen.

Enligt EU:s direktiv har kommissionen befogenhet att fastställa gemensamma metoder för bedömningen av bullermått. Kommissionen har gjort det i direktiv 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller. En ny beräkningsmetod gäller från och med sista december 2018, men ska tillämpas vid kommande kartläggning 2021.

I förordningen om omgivningsbuller görs den nya beräkningsmetoden obligatorisk genom en hänvisning till kommissionens direktiv.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller
  • kommissionens direktiv (EU) 2015/996 av den 19 maj 2015 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG
  • förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

Följdändringar i artskyddsförordningen med anledning av ny djurskyddsförordning

Regeringen har beslutat om ändringar i artskyddsförordningen med anledning av den nya djurskyddslagen och djurskyddsförordningen som träder i kraft den 1 april 2019. Ändringarna innebär att hänvisningar görs till den nya djurskyddsförordningen och att en bestämmelse som hänvisar till djurskyddsförordningen justeras så att den överensstämmer med den uppdaterade formuleringen i nya djurskyddsförordningen.

Referenser:

  • regeringens betänkande Ny djurskyddslag (SOU 2011:75)
  • regeringens proposition Ny djurskyddslag (prop. 2017/18:147)
  • miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2017/18:MJU24 Ny djurskyddslag
  • riksdagsskrivelse 2017/18:401
  • artskyddsförordningen (2007:845)

Ändring i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Beslutet innebär vissa justeringar av avgiftsnivåer samt ändring av bestämmelser som reglerar ansökningsavgifter för tillstånd, tillsynsavgifter, beredskapsavgifter, forskningsavgifter och avgifter vid anmälningsplikt.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

  • förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Kontaktpersoner:

Buller: Kristina Börjevik Kovaniemi 08-405 56 74

Artskydd: Ingrid Backudd 08-405 93 52

Strålsäkerhetsmyndigheten: Marie Eiderbrant 08-405 46 31

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.