Artikel från Utrikesdepartementet

Regeringens fortsatta arbete för kärnvapennedrustning

Publicerad

Hotet från kärnvapen är större än på flera decennier. Flera länder moderniserar sina arsenaler och bristen på tillit mellan länder är ett akut problem. För regeringens säkerhets- och utrikespolitik är kärnvapennedrustning därför en central prioritering.

Regeringen konstaterar att FN:s förbudskonvention (TPNW) i sin nuvarande form inte är redo för undertecknande. Regeringen avstår i nuläget från att underteckna eller söka ratificering av kärnvapenförbudskonventionen. Arbetet för kärnvapennedrustning fortsätter dock genom en rad olika satsningar.

Kortfattat om regeringens satsningar för kärnvapennedrustning:

 •  Sverige observatör till FN:s förbudskonvention

  Regeringspartierna fortsätter att arbeta för ett förbud mot kärnvapen genom att Sverige blir observatör. Som observatör kommer vi att ha möjligheter att påverka konventionen i den riktning vi vill se.

 • Fokus på att stärka icke-spridningsfördraget (NPT)

  Det nedrustningsinitiativ som lanserades vid ett internationellt ministermöte i Stockholm i juni 2019 ska ses som ett led i svensk kraftsamling för resultat inom det viktiga icke-spridningsfördraget NPT. Syftet med nedrustningsinitiativet var att samla i frågan om kärnvapennedrustning likasinnade länder, inför översynskonferensen NPT RevCon2020.

  Nästa års översynskonferens behöver leda till konkreta löften om nedrustning från kärnvapenstater. Om så inte sker skulle det innebära ett försämrat säkerhetspolitiskt läge. I en sådan situation kan rörelsen runt FN:s förbudskonvention få ny uppmärksamhet och frågan kan delvis komma att sättas i nytt ljus.

 • Regeringen inrättar ett svenskt kunskapscentrum om kärnvapennedrustning

  Kunskap om kärnvapen och effektiva metoder för nedrustning är centralt för att Sverige ska kunna spela en stark roll i det globala nedrustningsarbetet. Ett kunskapscentrum om kärnvapennedrustning med säte i Sverige säkrar att svensk kunskap förstärks och uppdateras på flera områden och ger samtidigt en både mångsidig och långsiktig kompetens. Det bidrar till att öka kunskapen brett, såväl hos diplomater och politiker som hos studenter, civilsamhälle och media.

 • Regeringen främjar inrättandet av ett internationellt nedrustningssekretariat om kärnvapen

  Det finns behov av att förbättra möjligheterna att säkerställa uppföljning av de åtaganden som görs vid NPT:s översynskonferenser. Regeringen kommer därför att främja bildandet av ett internationellt FN-sekretariat om nedrustning, som har till uppgift att följa efterlevnaden av nedrustningslöften i NPT. Många har genom åren beklagat bristen på ett nedrustningssekretariat och detta var en av Blix-kommissionens rekommendationer 2006.

Bakgrund

Sverige deltog i FN-förhandlingarna om konventionen på ett konstruktivt sätt och sökte aktivt, men förgäves, åtgärda ett antal brister i konventionsutkastet. Det rörde inte minst konventionens relation till icke-spridningsfördraget (NPT), avsaknaden av tydliga definitioner samt otillräckliga möjligheter att kontrollera efterlevnaden. Dessa svagheter i konventionens utformning består.