Artikel

Regeländringar beslutade den 27 juni 2019

Publicerad

Ny förordning om stöd för installation av laddningspunkter

Regeringen har beslutat om en ny förordning om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon, som möjliggör stöd för så kallade icke-publika laddpunkter. Regeringen har även fattat beslut om ändringar i den förordning som reglerar det s.k. Klimatklivet. Ändringarna innebär att stöd inte kan ges till informationsinsatser och inte heller till åtgärder som berättigar till stöd enligt den nya förordningen, att klimatsatsningar som bidrar till att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket får något större tyngd och att länsstyrelsen ska delta i uppföljning och utvärdering av stödet.

Sammantaget innebär ändringarna och den nya förordningen att i valet mellan vilken av flera ansökningar med likvärdiga utsläppsminskningar av växthusgaser som ska få stöd, ska hänsyn tas till åtgärdernas möjlighet att minska utsläppen av växthusgaser inom jordbruket. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom ramen för Klimatklivet och länsstyrelsen deltar i uppföljning och utvärdering av stödet. Samtidigt bryts vissa begränsade möjligheter till stöd för s.k. icke-publika laddpunkter ut ur Klimatklivet och införs i en ny, utökad förordning där stöd kan ges till bl.a. bostadsrättsföreningar och arbetsgivare som önskar tillhandahålla laddningspunkter för sina anställda. Ansöknings- och prövningsförfarandet är avsevärt förenklat jämfört med Klimatklivet.

Förordningarna träder i kraft den 15 juli 2019.

Referenser:

  • förordning om statligt stöd för installation av laddningspunkter för elfordon
  • förordningen (2015:517) om stöd till lokala klimatinvesteringar

Ändringar i Industriklivet

Regeringen har beslutat att Industriklivets förordning ändras så att stöd enligt Industriklivet också kan gå till åtgärder som ger negativa utsläpp genom att geologiskt lagra växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären. Större enskilda stöd kan utgå.

Enligt den hittillsvarande förordningen om Industriklivet får Statens energimyndighet ge stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp.

Förordningen utökas för att möjliggöra stöd till anläggningar för negativa utsläpp genom s.k. bio-CCS och DACCS (direktupptag av koldioxid ur luften). Förordningen kompletteras samtidigt med en möjlighet att betala ut stöd utöver de belopp som anges i EU:s gruppundantagsförordning. Ändringen innebär att Statens energimyndighet, om myndigheten bedömer att en ansökan som överstiger beloppsgränserna i gruppundantagsförordningen bör bifallas, ska underrätta Regeringskansliet, som då ska anmäla frågan om stöd till kommissionen.

Förordningen träder i kraft den 15 juli 2019.

Referenser:

  • förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser

Kontaktperson:

Alexander Häggkvist 08-405 39 09

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.