Artikel

Regeländringar beslutade den 10 oktober 2019

Publicerad

Förordningsändringar med anledning av EU-förordningen om invasiva främmande arter

Regeringen har beslutat om de ändringar i artskyddsförordningen och i Havs- och vattenmyndighetens och Naturvårdsverkets instruktioner som behövs med anledning av EU-förordningen om invasiva främmande arter och listningen av signalkräftan som en art av unionsbetydelse.

Ändringarna handlar om att

  • förbudet i artskyddsförordningen att föra in, förvara och transportera levande sötvattenkräftor utvidgas till att också gälla okokta kräftor,
  • undantaget från förbudet i artskyddsförordningen ändras vad gäller signalkräftan så att det överensstämmer med vad som är förbjudet respektive tillåtet enligt EU-förordningen och bestämmelser som genomför den,
  • utpekandet av Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket som behöriga myndigheter enligt EU-förordningen tas bort i myndigheternas instruktioner eftersom vilka som är behöriga myndigheter numera framgår av den svenska förordningen om främmande invasiva arter.

Ändringarna träder i kraft den 14 november 2019.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
  • artskyddsförordningen (2007:845)
  • förordningen (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
  • förordningen (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

Kontaktperson:

Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.