Artikel

Regeländringar beslutade den 31 oktober 2019

Publicerad

Ändring av förordningen om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Ändringen innebär att företag kan påbörja sådana åtgärder som de söker stöd för redan efter att ansökan getts in till Formas, istället för som i dag först när Formas har fattat beslut i frågan om stöd.

Ändringen träder i kraft den 1 december 2019.

Referenser:

  • förordningen (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter för att genomföra Corsia

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om handel med utsläppsrätter som innebär att Naturvårdsverket utses till behörig myndighet i fråga om en av kommissionen antagen delegerad förordning som kompletterar det s.k. handelsdirektivet vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd (Corsia). EU-förordningen utgör ett led i genomförandet av Corsia. Naturvårdsverket ska ta emot utsläppsdata som flygoperatörer rapporterar i enlighet med EU-förordningen och ska, efter att ha verifierat dem, skicka uppgifterna vidare till ICAO och till kommissionen. Verket kommer också att ta emot och godkänna övervakningsplaner som gäller de aktuella flygningarna. Naturvårdsverket ska ge Transportstyrelsen möjlighet att yttra sig i frågor som omfattas av EU-förordningen.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Referenser:

  • kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1603 av den 18 juli 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller åtgärder som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen för övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp för att genomföra en global marknadsbaserad åtgärd
  • förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

Kontaktpersoner:

Stöd till forskning: Alexander Häggkvist 08-405 39 09

Corsia: Johan Pettersson 08-405 582 41

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.