Artikel från Näringsdepartementet

Utvecklingen av EU:s globala konkurrenskraft på ministermöte

Publicerad

EU:s ministerråd för konkurrenskraft möts i Bryssel den 28 november. På dagordningen står bland annat utvecklingen av EU:s konkurrenskraft och förbättrat skydd för konsumenter.

Möte i Europabyggnaden i Bryssel
EU:s ministerråd för konkurrenskraft möts 28-29 november. Utvecklingen av EU:s globala konkurrenskraft kommer att diskuteras under mötets första dag. Rymd- och forskningsfrågor står i fokus på rådsmötet andra dag. Foto: Europeiska unionens råd

Europas konkurrenskraft

Ministrarna kommer att ha en debatt om hur EU:s ska stärka sin globala konkurrenskraft. Debatten förväntas fokusera på utmaningar och möjligheter som EU står inför; omställning till en klimatneutral ekonomi, digitalisering och att få en jämnare spelplan.

Regeringen anser att det är öppna ekonomier som skapar välstånd och ekonomisk tillväxt och välkomnar därför diskussionen. Regeringen är kritisk till att handelspolitiken alltmer styrs av nationella särintressen.

Regeringen anser att EU ska vara en god handelspolitisk förebild som står för öppenhet i en tid när protektionismen fått större fotfäste.
Regeringen vill stärka den internationella handeln och fördjupa den inre marknaden för att skapa jobb. Regeringen vill se en industripolitik i EU som bidrar till netto-noll utsläpp av växthusgaser och tar tillvara de möjligheter som grön omställning och strukturomvandling.

Direktiv om grupptalan

Ministrarna ska anta rådsslutsatser om ett förslag om grupptalan. Förslaget syftar till att stärka konsumentskyddet i EU. Det innebär att organisationer och myndigheter ska kunna föra talan i domstol om gottgörelse för en grupp konsumenter i den egna medlemsstaten eller i en annan medlemsstat.

Regeringen anser att förslaget kan stödjas eftersom det bland annat innebär att konsumenter inom EU kan få kompensation för skador som de har lidit.

Redovisning för multinationella koncerner

Ministrarna ska försöka komma överens om ett förslag som gäller redovisning för stora multinationella koncerner. Förslaget gäller regler om att redovisa vissa uppgifter offentligt. Det handlar om redovisning av omsättning, resultat och den inkomstskatt koncernerna ska betala inom EU land för land. Koncernerna ska också redovisa uppgifterna för jurisdiktioner som finns med på EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga länder på skatteområdet, den så kallade svarta listan.

Regeringen anser att förslaget innebär EU-harmonisering av skatteregler vilket betyder att och det krävs enhällighet i ministerrådet för att förslaget ska kunna antas. Regeringen anser att förslaget är baserat på en felaktigt rättslig grund.

Övrigt

Ordförandeskapet har tagit initiativ till en diskussion på arbetsgruppsnivå om möjligheter till bättre reglering i fråga om hållbar tillväxt. Ministrarna kommer att få en presentation om resultatet av diskussionen.

Ministrarna kommer också att få information om arbetet med att förbättra den europeiska turismsektorns konkurrenskraft. I centrum för arbetet står digitaliseringens möjligheter.

EU-kommissionen väntas informera om arbetet med att förbättra lagstiftningen i EU om tillsyn av konsumentskyddet.

Därtill kommer Kroatien att informera om arbetsprogrammet för sitt ordförandeskap januari till juli, 2020.

Statssekreterare Krister Nilsson företräder Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Finländska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet i EU:s konkurrenskraftsråd 28-29 november

Mer om mötet i rådet för konkurrenskraft 28-29 november

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Fakta: Ministerrådet

  • Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.
  • Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.
  • Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.
  • Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.
  • Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.