Artikel

Regeländringar beslutade den 28 november 2019

Publicerad

Beslut om författningsändringar till följd av en ny beteckning för kommuner på regional nivå

Regeringen har efter riksdagens beslut om förslagen i propositionen En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning utfärdat ett antal lagändringar och beslutat om förordningsändringar som innebär att ordet landsting byts ut mot region.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Referenser:

 • regeringens proposition En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning (prop. 2018/19:162)
 • konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU3 En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning
 • riksdagsskrivelse 2019/20:48
 • miljöbalken
 • lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
 • lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet
 • lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
 • strålskyddslagen (2018:396)
 • förordningen (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut
 • förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer
 • havsplaneringsförordningen (2015:400)

Harmoniserade riskindikatorer för bekämpningsmedel genomförs

Regeringen har beslutat om ändring i bekämpningsmedelsförordningen, så att Jordbruksverket får i uppgift att beräkna harmoniserade riskindikatorer samt att rapportera dem, tillsammans med identifierade trender och prioriteringar på området, till kommissionen årligen. Beräkningarna ska vara ett hjälpmedel för att göra prioriteringar i arbetet för en hållbar användning av bekämpningsmedel.

Med förordningsändringen genomförs ett ändringsdirektiv till ramdirektivet för en hållbar användning av bekämpningsmedel.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2020.

Referenser:

 • kommissionens direktiv (EU) 2019/782 av den 15 maj 2019 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG vad gäller fastställande av harmoniserade riskindikatorer
 • förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel

Förbättrat genomförande av luftkvalitetsdirektivet

Regeringen har beslutat om ändringar i luftkvalitetsförordningen som bl.a. innebär att:

– det införs en författningsreglering av formerna för att utse ett nationellt referenslaboratorium,

– reglerna om åtgärdsprogram för luft kompletteras så att ett sådant program ska innehålla information om hur valda åtgärder bidrar till att hålla perioder av överskridande av miljökvalitetsnormerna så korta som möjligt, och

– det införs regler för förfarandet vid gränsöverskridande luftföroreningar.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Referenser:

 • luftkvalitetsförordningen (2010:477)

Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet

Regeringen har utfärdat en ändring i miljöbalken i enlighet med riksdagens beslut med anledning av propositionen Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet.

En ny bestämmelse införs som innebär att en sådan verksamhet för behandling av avfall som är tillstånds- eller anmälningspliktig endast får tillåtas om det finns skäl att anta att den planerade behandlingen kommer att uppfylla vissa krav i 15 kap. miljöbalken. Vad som är en biprodukt förtydligas så att lydelsen bättre överensstämmer med lydelsen i avfallsdirektivet. Innebörden av uttrycket bortskaffa avfall ändras så att det blir tydligt att det omfattar även förberedande åtgärder inför bortskaffandet. Bestämmelsen om hur avfall ska hanteras preciseras så att den som hanterar avfall ska se till att hanteringen inte skadar eller orsakar risk för skada på människors hälsa eller miljön. I bestämmelsen anges även exempel på omständigheter som särskilt ska beaktas vid bedömningen. Alla som hanterar avfall omfattas av bestämmelsen. Det innebär att även aktörer som inte fysiskt befattar sig med avfallet, t.ex. handlare och mäklare, omfattas. Slutligen införs ett krav på att en dom som omfattar tillstånd att behandla avfall ska innehålla de villkor som behövs när det gäller åtgärder för avslutande av verksamheten och efterbehandling.

Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2020.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv
 • regeringens proposition Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet (prop. 2019/20:22)
 • miljö- och jordbruksutskottets bet 2019/20:MJU5 Förbättrat genomförande av avfallsdirektivet
 • riksdagsskrivelse 2019/20:58
 • miljöbalken

Kompletterande bestämmelser till EU:s kvicksilverförordning och Minamatakonventionen

Regeringen har beslutat om ändringar i avfallsförordningen och förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer, med följande innebörd:

– Naturvårdsverket ges ansvaret för att fullgöra Sveriges rapporteringsskyldighet enligt Minamatakonventionen om kvicksilver, och

– Kemikalieinspektionen ges ansvaret för att ta emot och hantera ansökningar om undantag från förbudet att importera kvicksilver i EU:s kvicksilverförordning.

Förordningarna träder i kraft den 31 december 2019.

Referenser:

 • avfallsförordningen (2011:927)
 • förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer

Kontaktpersoner:

Kommuner på regional nivå: Christoffer Sheats 08-405 25 27

Bekämpningsmedel: Helen Blomberg 08-405 82 24

Luftkvalitet: Alexander Häggkvist 08-405 39 09

Avfall: Johan Fallenius 08-405 13 49

Kvicksilver: Susanne Classon 08-405 23 76

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.