Artikel

Regeländringar beslutade den 16 januari 2020

Publicerad

Förordningsändring om omgivningsbuller

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen om omgivningsbuller. Ändringen innebär att det görs en uttrycklig hänvisning till bilaga 2 i bullerdirektivet (bedömningsmetoderna för buller).

Ändringen träder i kraft den 13 februari 2020.

Referenser

  • Kommissionens direktiv (EU) 2015/996 av den 19 maj 2015 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG
  • Förordningen (2004:675) om omgivningsbuller

Kontaktperson

Kristina Börjevik Kovaniemi, 08-405 56 74

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.