Artikel

Regeländringar beslutade den 19 mars 2020

Publicerad

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrift – ämnen som bryter ner ozonskiktet

Regeringen har beslutat om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen om ämnen som bryter ner ozonskiktet eftersom föreskriften inte längre har någon praktisk betydelse. Föreskriften upphävs på Naturvårdsverkets begäran. Numera regleras frågan om eventuella undantag i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen och förordningen (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. I den nuvarande förordningen saknar Naturvårdsverket bemyndigande som gör att verket kan upphäva föreskriften.

Föreskriften upphävs från den 1 maj 2020.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
  • förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet

Kontaktperson:

Alexander Häggkvist 08-405 39 09

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.