Artikel

Regeländringar beslutade den 19 mars 2020

Publicerad

Upphävande av Naturvårdsverkets föreskrift – ämnen som bryter ner ozonskiktet

Regeringen har beslutat om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om avsteg från 12 § förordningen om ämnen som bryter ner ozonskiktet eftersom föreskriften inte längre har någon praktisk betydelse. Föreskriften upphävs på Naturvårdsverkets begäran. Numera regleras frågan om eventuella undantag i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen och förordningen (EG) 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. I den nuvarande förordningen saknar Naturvårdsverket bemyndigande som gör att verket kan upphäva föreskriften.

Föreskriften upphävs från den 1 maj 2020.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
  • förordning om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:5) om avsteg från 12 § förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet

Kontaktperson:

Alexander Häggkvist 08-405 39 09

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.