Artikel

Regeländringar beslutade den 27 februari 2020

Publicerad

Ändring i miljöbalken

Regeringen har beslutat att utfärda en ändring av 7 kap. 18 e § miljöbalken. Ändringen innebär att endast en översiktsplan som är aktuell ska vara vägledande vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

I 7 kap. 18 e § miljöbalken anges vad som avses med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-område). Inom LIS-områden får upphävande av eller dispens från strandskyddet ske för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärder som kan bidra till utvecklingen av landsbygden.

I Finansdepartementets proposition En utvecklad översiktsplanering (prop. 2019/20:52) föreslås delvis nya bestämmelser om miljöbedömningar i plan- och bygglagen (PBL) som i huvudsak syftar till att göra det lättare för kommunen att tillämpa bestämmelserna om miljöbedömningar i 6 kap. miljöbalken när planer tas fram. I propositionen föreslås bl.a. ett krav på att översiktsplanen ska vara aktuell för att planen ska kunna ge stöd för en bedömning om att ett visst område är lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge. Riksdagen har beslutat i enlighet med propositionen.

Ändringen kommer att träda i kraft först i september 2024. Äldre bestämmelser gäller fortfarande vid prövning av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet i ärenden som påbörjats före ikraftträdandet.

Referenser:

  • regeringens proposition En utvecklad översiktsplanering (prop. 2019/20:52)
  • civilutskottets betänkande 2019/20:CU7 En utvecklad översiktsplanering
  • riksdagsskrivelse 2019/20:168
  • miljöbalken

Ändring i miljöbedömningsförordningen

Regeringen har beslutat att i miljöbedömningsförordningen förtydliga Naturvårdsverkets ansvar för vissa uppgifter i samband med sådana gränsöverskridande samråd om planer och program respektive verksamheter och åtgärder som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i ett annat land.

När en plan eller ett program som omfattas av kravet på strategisk miljöbedömning antas och samråd har skett med ett annat land, ska den myndighet som regeringen bestämmer se till att den information som avses i 6 kap. 17 § miljöbalken lämnas till den ansvariga myndigheten i det landet enligt 6 kap. 18 § miljöbalken. Detsamma gäller för s.k. specifika miljöbedömningar, dvs. sådana miljöbedömningar som avser verksamheter och åtgärder. Om samråd har skett med ett annat land enligt nämnda bestämmelse i miljöbalken, ska den myndighet som regeringen bestämmer se till att den information om tillståndsbeslutet som ska lämnas till allmänheten m.fl. enligt 6 kap. 44 § miljöbalken lämnas till den ansvariga myndigheten i det andra landet enligt 6 kap. 45 § miljöbalken.

Naturvårdsverket fullgör i dag dessa uppgifter. Verkets ansvar i denna del, dvs. att lämna information till de länder med vilka gränsöverskridande samråd har skett i samband med antagande av en plan eller ett program eller tillståndsbeslut, har nu tydliggjorts i miljöbedömningsförordningen.

I MKB-direktivet finns det även krav på att den ansvariga myndigheten ska informera alla medlemsstater med vilka samråd har hållits genom att till dem vidarebefordra den information som avses i artikel 9.1, artikel 9.2 första stycket MKB-direktivet om beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan. De medlemsstater med vilka samråd har hållits ska se till att denna information görs tillgänglig på lämpligt sätt för den berörda allmänheten på det egna territoriet enligt artikel 9.2 andra stycket MKB-direktivet.

För närvarande framgår det inte av miljöbedömningsförordningen vem som ska informera allmänheten i Sverige, när Sverige mottar information om att en annan medlemsstat har fattat beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan. Naturvårdsverket ansvarar idag för att ta emot informationen från andra medlemsstater under ett samråd om sådana miljöbedömningar som regleras i direktivet (jfr artikel 7 i direktivet och 24 § 5 miljöbedömningsförordningen). Därför har nu Naturvårdsverket pekats ut som ansvarig för att utföra uppgiften.

Förordningsändringarna träder i kraft den 1 april 2020.

Referenser:

  • miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Kontaktperson:

Thérèse Burman: 08-405 51 95

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.