Artikel från Finansdepartementet

Beslut i EU möjliggör justering av tidsfrister i det nya regelverket om rapporteringsplikt för skatterådgivare

Publicerad

Den 1 juli träder det nya regelverket om rapporteringsplikt för bland annat skatterådgivare i kraft. På grund av utbrottet av det nya coronaviruset antog Europeiska rådet i dag ett direktiv som möjliggör för medlemsstaterna att justera vissa tidsfrister för när bland annat rapporteringen och utbytet av uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang ska ske första gången. Regeringen bereder nu ändringar för att genomföra detta i svensk rätt.

Tidsfristerna kan justeras med sex månader. Detta kommer inte påverka vilka uppgifter som ska rapporteras och utbytas, eftersom det endast är tidpunkten för när uppgifterna ska rapporteras och utbytas första gången som justeras. En justering medför bland annat att uppgifter om rapporteringspliktiga arrangemang där uppgiftsskyldigheten inträder under andra halvåret i år inte behöver lämnas in till Skatteverket förrän senast den 31 januari 2021. Den medför även att de historiska arrangemangen, där genomförandet av arrangemanget har påbörjats efter den 24 juni 2018 och före ikraftträdandet, inte behöver lämnas förrän senast den 28 februari 2021.

Regeringen bereder nu ändringar för att genomföra direktivet i svensk rätt.

Det nya regelverket om rapporteringsplikt för skatterådgivare innebär att bland annat skatterådgivare som utformar och tillhandahåller internationella skatteupplägg ska lämna uppgifter om dessa upplägg till Skatteverket. Skatteverket ska i sin tur utbyta uppgifterna med andra skattemyndigheter i EU för att på så sätt kunna på ett tidigt stadie upptäcka nya former av aggressiv skatteplanering.