Artikel

Regeländringar beslutade den 28 maj 2020

Publicerad

Förordningsändringar med anledning av EU-förordningen om invasiva främmande arter

Regeringen har beslutat om två förordningsändringar som behövs för att genomföra EU-förordningen om invasiva främmande arter.

Den första ändringen är ändring i miljötillsynsförordningen där Havs- och vattenmyndigheten (HaV) från årsskiftet får tillsynsvägledningsansvaret för de invasiva främmande arter som lever i vatten. Förordningen träder i kraft den 1 januari 2021.

Den andra är en mindre ändring av artskyddsförordningens regler om signalkräfta som innebär att undantag från förbud att hantera och transportera signalkräftor utökas till att inte bara gälla i hanteringsområde utan även vid vissa andra vatten där HaV tillåtit fiske. Förordningen träder i kraft den 1 juli 2020.

Referenser:

  • förordning (2020:419) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • förordning (2020:420) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)

Kontaktperson:

Ingrid Backudd 08-405 93 52

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.