Artikel från Utrikesdepartementet

Sveriges arbete i den globala kampen mot coronaviruset

Publicerad

Utbrottet av det nya coronaviruset har lett till en aldrig tidigare skådad global kris. Virusets spridning över världen belyser vikten av att möta globala utmaningar gemensamt och solidariskt. Sverige fortsätter att värna om internationella principer och åtaganden och stödjer multilaterala organisationer som syftar till att motverka den globala smittspridningen och dess konsekvenser. Med en genomtänkt respons kan det internationella samfundet gemensamt lägga grunderna för en mer hållbar, jämlik och jämställd värld som står bättre rustad att möta nya kriser.

Sveriges huvudstrategi är att bidra med finansiering som inte är öronmärkt för att ge internationella aktörer såsom FN, internationella rödakorsrörelsen och multilaterala utvecklingsbanker den flexibilitet som krävs för att vidta effektiva åtgärder när behov uppstår. Sverige allokerar en procent av bruttonationalinkomsten, totalt cirka 52 miljarder kronor, till utvecklingsbiståndet. Genom det internationella utvecklingssamarbetet bidrar Sverige direkt och indirekt till att bekämpa viruset, särskilt bland de mest utsatta individerna och grupperna. Det svenska stödet syftar bland annat till att bygga robusta hälsosystem i låg- och medelinkomstländer, öka tillgången av diagnostik och behandling samt begränsa pandemins socioekonomiska påverkan. Sverige verkar för att säkerställa att grundläggande vaccinationsprogram upprätthålls och för global tillgång till ett eventuellt framtida vaccin mot covid-19 för alla som behöver det. En jämlik och jämställd sjukvård tillgänglig för alla är avgörande för att kunna möta globala hälsoutmaningar. Inget hälsosystem är starkare än sin svagaste länk.

Det samlade kärnstödet till multilaterala organisationer uppgår till cirka 18 miljarder kronor. Kärnstödet öronmärks inte. Det är viktigt för att organisationerna snabbt och flexibelt ska kunna agera när behoven uppstår, men också för att säkerställa att andra livräddande humanitära insatser kan fortsätta. Världshälsoorganisationen, WHO, är en nyckelaktör i den globala hanteringen av pandemin och Sverige bidrar med både politiskt och finansiellt och stöd. Sverige bidrar även med kärnstöd till flera andra multilaterala organisationer som till exempel UNFPA, UNDP, UNAIDS, OCHA, CERF, UNHCR, UNICEF, UNRWA, UN WOMEN, WFP, vaccinalliansen Gavi, samt den Globala fonden mot Aids, tuberkulos och malaria.

Sverige arbetar också för att mobilisera fler resurser till utvecklingsinsatser och humanitär assistans till områden där hjälp behövs. För att möta pandemins utmaningar, såväl kring hälsoaspekterna som de bredare socioekonomiska konsekvenserna, ställer också Sida om det samlade arbetet. Sverige har därtill ett omfattande stöd till internationella finansiella institutioner som till exempel Världsbanken och IMF i syfte att minska bland annat de socioekonomiska konsekvenserna av pandemin.

EU är en central aktör i den internationella responsen och Sverige stödjer ansatsen Team Europe, som är ett omfattande samarbete mellan EU:s institutioner, medlemsstater och finansiella institut för att stöjda partnerländer. Bland annat ska  samordningen i fält stärkas, inklusive med FN och de multilaterala utvecklingsbankerna, samt kommunikationen kring EU:s insatser öka. EU-delegationerna och ambassaderna är centrala i detta arbete.

Att säkerställa en fri, rättvis och öppen handel är en viktig del av den omedelbara responsen på pandemin och för den ekonomiska och sociala återhämtningen. Sverige har arbetat aktivt för att säkerställa att den inre marknaden i EU fungerar och att de exportrestriktioner som införs hävs. Sverige har också lanserat initiativet Trade for Health som syftar till att avskaffa tullar och andra handelshinder för medicinsk utrustning. För att stärka den gröna återhämtningen är Sverige också pådrivande för att avskaffa tullar för miljörelaterade varor och tjänster inom världshandelsorganisationen WTO. Med en feministisk handelspolitik agerar Sverige för jämställd handel.

Pandemin riskerar att förvärra befintliga konflikter och skapa nya. Sverige stödjer uppmaningen från FN:s generalsekreterare António Guterres om en global vapenvila. Det gör vi genom att stödja insatser för att förebygga konflikter, fredsfrämjande och stödja inkluderande fredsprocesser där kvinnors meningsfulla deltagande säkerställs och där unga ges möjlighet att påverka sin framtid. Sverige stödjer även generalsekreterarens uppmaning om att de mänskliga rättigheterna måste stå i centrum för alla åtgärder som vidtas för att bekämpa covid-19. För att motverka auktoritära tendenser som ett resultat av hanteringen av pandemin stärker Sverige arbetet med att främja demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i världen genom demokratisatsningen. Sverige arbetar också för att motverka ryktesspridning och desinformation om viruset i samverkan med EU och andra aktörer.

Den svenska responsen grundar sig i folkrätten, inklusive de mänskliga rättigheterna, samt i demokrati, jämlikhet, jämställdhet och i rättsstatens principer. Sverige verkar i alla sammanhang för en öppen, transparent, ansvarsfull och fakta- och resultatbaserad hantering av pandemin. Stödet riktas mot de svagaste och mest utsatta länderna och grupperna.

Riktat stöd med anledning av covid-19
Utöver det icke-öronmärkta kärnstödet till olika internationella fonder, program och organisationer har Sverige hittills omfördelat och beslutat om cirka 1,167 miljarder kronor för Covid-19 specifika insatser.

Detta inkluderar bland annat stöd till WHO:s krishanteringsfond om 40 mnkr, 100 mnkr till FN:s krishanteringsfond CERF, 100 mnkr till WFP, 50 mnkr till WHO AFRO, 30 mnkr till IMF samt 50 mnkr till Covid-19 Multi Partner Trust Fund.

Sida har beslutat om totalt 797 miljoner kronor, varav 147 miljoner för humanitära ändamål. Det humanitära stödet inkluderar bland annat ett stöd till Unicef om 40 mnkr, 30 mnkr till UNHCR samt 30 mnkr till ICRC. De resterande 650 mnkr av Sidas totala stöd har gått till olika insatser vad gäller såväl hälsoresponsen som de bredare socio-ekonomiska effekterna av Covid-19. Detta inkluderar också ett utökat stöd till International Vaccine Institute (IVI) om 6,2 mnkr.