Artikel

Regeländringar beslutade den 11 juni 2020

Publicerad

Ändring i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud mot vissa metaller i bilar och genomför därmed två EU-direktiv om undantag från förbud.

Kommissionen har beslutat två direktiv om undantag till förbudet mot användning av vissa metaller i bilar rörande bly och sexvärt krom. Enligt artikel 4.2 i direktivet om uttjänta fordon ska medlemsstaterna förbjuda användningen av bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom i material och komponenter i fordon som släpps ut på marknaden efter den 1 juli 2003. Undantag från förbuden görs i bilaga 2 till direktivet efter kommissionens beslut.

Undantagen i bilagan är tidsbegränsade och tänkta att ses över med visst intervall. Tanken är att man vid översyn ser över om det finns ersättningsmaterial för aktuella metaller. De ändringar som nu görs innebär att det införs en tidsgräns för användningen av sexvärt krom som korrosionsskydd i absorptionskylskåp för husbilar och att tidsgränsen för användning av bly i lödningar för vissa tillämpningar förlängs.

Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2020.

Referenser:

– förordning (2020:520) om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

Kontaktperson:

Frida Rudsander 08-405 46 61

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.