Artikel

Regeländringar beslutade den 13 augusti 2020

Publicerad

Ny förordning om statligt stöd till vissa miljöfordon

Regeringen har beslutat om förordning om statligt stöd till vissa miljöfordon i syfte att främja introduktionen av miljöfordon på marknaden och bidra till minskning av utsläpp av växthusgaser.

I budgetpropositionen för 2020 (utgiftsområde 20) föreslår regeringen att en ny klimatpremie införs för introduktionen av ellastbilar och andra miljölastbilar samt eldrivna arbetsmaskiner. Den nu beslutade förordningen reglerar administration och utbetalningar av statligt stöd för inköp av tunga lastbilar som drivs på el, gas eller bioetanol, samt eldrivna traktorer och motorredskap.

Sammanfattning av innehållet i förordningen:

  • Energimyndigheten ansvarar för administrationen av stödet.
  • Stödet sätts till 20 procent av inköpspriset, men högst 40 procent av merkostnaden i förhållande till en jämförbar konventionell lastbil eller arbetsmaskin.
  • Stöd betalas ut till företag inklusive fysiska personer som bedriver näringsverksamhet samt till kommuner och regioner.
  • Stödet riktas till nya lastbilar (över 3,5 ton) som helt drivs på el, bioetanol och/eller gas.
  • Stödet riktas också till nya eldrivna arbetsmaskiner med en nedre effektgräns på 75 kW, med krav på att arbetsmaskinen registreras i vägtrafikregistret.

Den nya förordningen träder i kraft den 1 september 2020.

Referenser:

  • förordning (2020:750) om statligt stöd till vissa miljöfordon

Ändring i förordningen om elbusspremie

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie. Ändringarna innebär att

  • elbusspremiens storlek minskas från 20 procent till 10 procent av inköpskostnaden för bussen, och
  • elbusspremien begränsas så att varje mottagare kan få högst 25 miljoner kronor per kalenderår.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2020.

Referenser:

  • förordning (2020:749) om ändring i förordningen (2016:836) om elbusspremie

Kontaktperson:

Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.