Artikel

Regeländringar beslutade den 17 juni 2020

Publicerad

Förordningsändringar för att underlätta brådskande ändringar av tillståndsprövade miljöfarliga verksamheter i samband med spridningen av det virus som orsakar covid-19

Regeringen har beslutat om ändringar i miljöprövningsförordningen och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd i syfte att snabbare möjliggöra ändringar i miljöfarliga verksamheter där behovet av ändring har uppkommit i samband med covid-19. Ändringarna avser produktion av sjukvårdsmaterial, av medicinteknisk utrustning och av produkter för att begränsa smittspridning samt krematorier, fiskodling och tillfällig timmerlagring.

Författningsändringarna bedöms stärka samhällets förmåga att hantera corona-krisen eftersom brådskande ändringar i verksamheter kan ske snabbare om ändringar kan anmälas till tillsynsmyndigheten istället för att behöva gå igenom en tillståndsansökningsprocess med samråd etc. Därutöver omhändertar författningsändringarna behov som uttryckts från vattenbruks- och skogsbranschen.

Det är de processuella reglerna som lättas tillfälligt för vissa utpekade verksamheter. Tillståndsplikten för att ändra en befintlig tillståndsprövad verksamhet ersätts med en skyldighet att anmäla ändringen till tillsynsmyndigheten. För timmerlagring kan även nya tillfälliga lager anläggas efter anmälan istället för tillståndsprövning. Verksamheterna får inte påbörjas innan tillsynsmyndigheten fattat ett beslut om att godkänna anmälan. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att meddela föreläggande om försiktighetsmått, förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd samt förbjuda en åtgärd om den anses olämplig.

Miljö- och hälsoeffekterna av regellättnaderna är svåra att bedöma men genom beslutets utformning bedöms de bli begränsade. Ändring av fiskodlingsverksamhet och nya timmerlager får inte godkännas om de innebär betydande miljöpåverkan.

Ändringarna träder i kraft den 25 juni 2020 och upphör att gälla den 1 juli 2021.

Referenser:

  • förordning (2020:528) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
  • förordning (2020:529) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
  • förordning (2020:530)om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
  • förordning (2020:531)om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Kontaktperson:

Ingrid Backudd 08-405 93 52

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.