Artikel

Regeländringar beslutade den 25 juni 2020

Publicerad

Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat lagar om ändring i miljöbalken, lagen om kärnteknisk verksamhet och lagen om kärntekniska restprodukter.

Lagändringarna innebär bland annat att statens ansvar för vissa kärntekniska verksamheter tydliggörs. Den myndighet som regeringen bestämmer ska fullgöra detta ansvar. Ansvaret för säkerheten i en kärnteknisk verksamhet övergår till staten om det inte finns någon som kan fullgöra ansvaret. Ett tillståndskrav införs för att få slutligt försluta ett geologiskt slutförvar. Det slutliga ansvaret för ett slutligt förslutet geologiskt slutförvar och det avfall som finns i anläggningen ska vila på staten.

Lagändringarna träder i kraft den 1 november 2020.

Referenser:

 • regeringens proposition Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter (prop. 2019/20:157)
 • försvarsutskottets betänkande Ett förtydligat statligt ansvar för vissa kärntekniska verksamheter (2019/20:FöU10)
 • riksdagsskrivelse 2019/20:308
 • lag (2020:684) om ändring i miljöbalken
 • lag (2020:685) om ändring i lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
 • lag (2020:686) om ändring i lagen (2006:647) om kärntekniska restprodukter

Effektivisering och förtydligande av tillsynen på miljöområdet

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i miljöbalken. Lagen innebär dels att bestämmelserna i balken anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll, dels att nya och ändrade bestämmelser som syftar till att effektivisera och förtydliga tillsynen införs i 26 kap. miljöbalken.

I propositionen Förbättrad tillsyn på miljöområdet (prop. 2019/20:137) föreslås i huvudsak följande.

 • Ordet tillsyn förtydligas och begränsas till att omfatta kontrollerande åtgärder som riktas mot ett tillsynsobjekt och främjande åtgärder som riktas mot en enskild.
 • Länsstyrelserna ges rätt att förelägga kommuner som brister i tillsynen att åtgärda brister i tillsynen.
 • Tillsynsmyndigheterna får rätt att köpa in produkter och varor utan att ange att inköpet görs för myndighetens räkning.
 • Vissa bestämmelser i miljöbalken om tillsyn, avgifter och rätt till tillträde görs tillämpliga vid kontroll i enlighet med EU-förordningen om offentlig kontroll och EU-förordningen om marknadskontroll.

EU-förordningarna kompletteras med en straffbestämmelse.

Lagändringarna träder i kraft den 1 augusti 2020.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)
 • regeringens proposition Förbättrad tillsyn på miljöområdet (prop. 2019/20:137)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik (2019/20:MJU19)
 • riksdagsskrivelse 2019/20:337
 • lag (2020:627) om ändring i miljöbalken

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet – lagändringar

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat bl.a. lag om ändring i miljöbalken som innebär ändringar på avfallsområdet.

Ändringarna genomför reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. Det huvudsakliga innehållet i ändringarna av miljöbalken är

 • ordförklaringar av bygg- och rivningsavfall, avfallsproducent, deponi, deponera avfall och kommunalt avfall införs i miljöbalken,
 • det införs kriterier för när avfall upphör att vara avfall,
 • ansvaret för bygg- och rivningsavfall förtydligas, och
 • bestämmelser om kommunens renhållningsavgift ändras så att avgiften får omfatta kostnader för infrastruktur och för avfallsförebyggande åtgärder.

Ändringar har också gjorts i offentlighets- och sekretesslagen (Justitiedepartementet) och plan- och bygglagen (Finansdepartementet). Det handlar om att bestämmelserna om kontrollplaner i plan- och bygglagen kompletteras så att de omfattar byggavfall, icke-farligt rivningsavfall och byggprodukter som kan återanvändas och att sekretess under vissa förutsättningar ska gälla för uppgifter i avfallsregistret.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2020.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
 • regeringens proposition Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet (prop. 2019/20:156)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet (2019/20:MJU20)
 • riksdagsskrivelse 2019/20:338
 • lag (2020:601) om ändring i miljöbalken
 • lag (2020:602) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen
 • lag (2020:603) om ändring i plan- och bygglagen

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet m.m. –förordningsändringar

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som genomför reviderade EU-direktiv på avfallsområdet. En ny avfallsförordning ersätter den nuvarande och ändringar görs i 23 förordningar.

Ändringarna innebär i huvudsak att:

 • en skyldighet införs att lämna uppgifter om farligt avfall till ett elektroniskt register,
 • det införs krav på källsortering av bygg- och rivningsavfall i ett antal fraktioner samt krav på separat insamling av dessa,
 • samtliga kommuner ska rapportera in uppgifter om kommunalt avfall från hushåll och verksamheter till Naturvårdsverket,
 • ett förbud införs i avfallsförordningen mot att förbränna eller deponera avfall som samlats in separat för att materialåtervinnas,
 • målen för materialåtervinning av förpackningar i förpackningsförordningen revideras, och
 • miljösanktionsavgift införs vid överträdelse av skyldigheten att lämna in uppgifter till Naturvårdsverkets register för spårbarhet av farligt avfall.

Det har även gjorts ändringar i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer och i förordningen om PCB m.m. med anledning av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar har ersatt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om långlivade organiska föroreningar och om ändring av direktiv 79/117/EEG. Beslutet innebär bl.a. att behöriga myndigheter utses.

Till sist har det gjorts ändringar i returpappersförordningen som innebär att ikraftträdandet av de bestämmelser om insamlingssystem som skulle träda i kraft den 1 januari 2021 skjuts upp ett år. Detta görs i avvaktan på remissbehandling av promemorian Kommunalt ansvar för insamling och materialåtervinning av returpapper.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2020, utom de ändringar som rör skyldigheten att lämna uppgifter till Naturvårdsverkets avfallsregister. De bestämmelserna ska träda i kraft den 1 november 2020.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/849 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/850 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/851 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall
 • Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/852 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar
 • avfallsförordning (2020:614)
 • förordning (2020:687) om ändring i förordningen (1983:140) om statsbidrag för omhändertagande av oljeavfall m.m. från fartyg
 • förordning (2020:688) om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 • förordning (2020:697) om ändring i förordningen (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer
 • förordning (2020:698) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall
 • förordning (2020:705) om ändring förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter
 • förordning (2020:699) om ändring i förordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar
 • förordning (2020:689) om ändring i förordningen (2007:19) om PCB m.m.
 • förordning (2020:700) om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar
 • förordning (2020:706) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer
 • förordning (2020:701) om ändring i förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier
 • förordning (2020:707) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
 • förordning (2020:708) om ändring plan- och byggförordningen (2011:338)
 • förordning (2020:690) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter
 • förordning (2020:691) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
 • förordning (2020:702) om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall
 • förordning (2020:692) om ändring i förordningen (2013:319) om utvinningsavfall
 • förordning (2020:693) om ändring i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel
 • förordning (2020:703) om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
 • förordning (2020:694) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
 • förordning (2020:695) om ändring i förordningen (2018:58) om bidrag till strandstädning
 • förordning (2020:696) om ändring i förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar
 • förordning (2020:615) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
 • förordning (2020:704) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
 • förordning (2020:709) om ändring i förordningen (2018:1463) om producentansvar för returpapper

Ändringar i vattenverksamhetsförordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i vattenverksamhetsförordningen. Av 11 kap. 28 § miljöbalken framgår att det ska finnas en nationell plan för miljöprövning i syfte att fastställa moderna miljövillkor för verksamheter för produktion av vattenkraftsel (vattenkraftverk och dammar). Planen ska beslutas av regeringen. De här aktuella förordningsändringarna utgör ett komplement till befintliga bestämmelser i lag och förordning om krav på moderna miljövillkor samt till regeringens beslut om antagande av en sådan nationell prövningsplan som avses i 11 kap. 28 § miljöbalken. Ändringarna innebär att de vattendrag och sjöar där det finns vattenkraftverk och dammar delas in i geografiskt avgränsade prövningsgrupper, samt att det bestäms en tid för varje prövningsgrupp för när en ansökan om prövning för fastställande av moderna miljövillkor senast ska ha getts in till prövningsmyndigheten. Dessutom införs det en skyldighet för länsstyrelsen, att i god tid före det att en ansökan senast ska ha getts in till prövningsmyndigheten, samverka kring det underlag som behövs.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2020.

Referenser:

 • förordning (2020:664) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter

Ändringar i miljötillsynsförordningen m.fl.

Regeringen har beslutat om ändringar i miljötillsynsförordningen och följdändringar i ytterligare ett antal förordningar. Ett nytt verktyg för en effektivare och mer enhetlig tillsyn på miljöområdet införs: en nationell tillsynsstrategi. Övriga ändringar i miljötillsynsförordningen och 23 förordningar till följer av att orden tillsyn och tillsynsvägledning från den 1 augusti kommer definieras i 26 kap. 1 och 1 a § miljöbalken. Orden operativ och operativa (som i operativ tillsyn) ska därför tas bort på många ställen. Dessutom uppdateras en hänvisning till förordningen (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (nya s.k. POPs-förordningen) i miljötillsynsförordningen.

Naturvårdsverket ska i samverkan med centrala tillsynsvägledande myndigheter se till att det finns nationella mål för tillsynen enligt miljöbalken och en strategi för att uppnå de målen. Varje nationell tillsynsstrategi ska omfatta en period om tre år, ses över vid behov och minst en gång varje år. En första strategi ska finnas för åren 2022–2024.

Vidare kommer orden tillsyn och tillsynsvägledning från den 1 augusti 2020 förklaras i 26 kap. 1 och 1 a § miljöbalken och orden operativ och operativa (som i operativ tillsyn) utgår ur miljöbalken. Därutöver har Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar (POPs) ersatt en tidigare förordning (förordning [EG] nr 850/2004), vilket medför att en hänvisning i miljötillsynsförordningen även behöver uppdateras.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2020.

Referenser:

 • förordning (2020:633) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
 • förordning (2020:634) om ändring i förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck
 • förordning (2020:635) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
 • förordning (2020:636) om ändring i förordningen (1998:904) om anmälan för samråd
 • förordning (2020:637) om ändring i förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket
 • förordning (2020:638) om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden
 • förordning (2020:639) om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
 • förordning(2020:640) om ändring i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
 • förordning (2020:641) om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter
 • förordning (2020:642) om ändring i förordningen (2002:1086) om utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön
 • förordning (2020:643) om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)
 • förordning (2020:644) om ändring i förordningen (2007:273) om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor
 • förordning (2020:645) om ändring i förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador
 • förordning (2020:646) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
 • förordning (2020:647) om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)
 • förordning (2020:648) om ändring i förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
 • förordning (2020:649) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)
 • förordning (2020:650) om ändring i förordningen (2013:252) om stora förbränningsanläggningar
 • förordning (2020:651) om ändring i förordningen (2013:254) om användning av organiska lösningsmedel
 • förordning (2020:652) om ändring i förordningen (2013:413) om kosmetiska produkter
 • förordning (2020:653) om ändring i svavelförordningen (2014:509)
 • förordning (2020:654) om ändring i förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel
 • förordning (2020:655) om ändring i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
 • förordning (2020:656) om ändring i förordningen (2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen

Kontaktperson:

Kärntekniska verksamheter: Kristina Börjevik Kovaniemi 08-405 56 74

Tillsyn: Susanne Classon 08-405 32 76

Avfall: Linn Åkesson 08-405 84 59

Vattenverksamhet: Anna Josefsson 08-405 48 86

Miljötillsynsförordningen: Helen Blomberg 08-405 82 24

 

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.