Artikel

Regeländringar beslutade den 12 november 2020

Publicerad

Ändringar i avfallsförordningen för att underlätta för kommuner att rapportera till avfallsregistret

Regeringen har beslutat om ändringar i avfallsförordningen som gäller kommunernas skyldighet att anteckna och rapportera uppgifter om hanteringen av farligt avfall till avfallsregistret. Vissa lättnader införs för kommunerna i samband med insamling och transport av avfall från hushåll. En ändring som görs är att skyldigheten att anteckna ska inträda när avfallet lämnar en återvinningscentral eller, om avfallet körs direkt till en behandlare, senast två dagar efter att avfallet lämnas till behandlaren.

Det görs även en ändring av skyldigheten enligt avfallsförordningen att upprätta transportdokument. Genom ändringen förtydligas att det ska finnas ett transportdokument även vid transport av avfall från hushåll och att dokumentet ska upprättas av transportören.

Vidare preciseras kommunernas årliga rapporteringsskyldighet om insamling av kommunalt avfall så att inte endast avfallets vikt ska anges utan även avfallets sammansättning och ursprung.

Ändringarna träder i kraft den 1 december 2020.

Referenser:

  • förordningen (2020:937) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)

Kontaktperson:

Linn Åkesson 08-405 84 59

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.