Artikel

Regeländringar beslutade den 24 september 2020

Publicerad

Nya övergångsbestämmelser till 2018 års förpackningsförordning samt följdändringar och justeringar

Regeringen har beslutat om ändringar i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen om producentansvar för förpackningar. Ändringarna innebär att bestämmelserna om tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts fram till och med utgången av december år 2022. Ändringarna gör det möjligt för producenterna och kommunerna att fortsätta samla in förpackningar på samma sätt som i dag. Registreringsplikten för producenter hos Naturvårdsverket skjuts dock inte upp.

Regeringen har också beslutat om följdändringar i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och i avfallsförordningen, samt ändrade hänvisningar till avfallsförordningen i förordningen om producentansvar för läkemedel och miljötillsynsförordningen. Det införs också en bestämmelse i deponiförordningen om att Naturvårdsverket ska rapportera till kommissionen enligt deponidirektivet.

Referenser:

  • förordning (2020:815) om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar
  • förordning (2020:816) om ändring i förordningen (1998:904) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
  • förordning (2020:817) om ändring i avfallsförordningen (2020:614)
  • förordning (2020:818) om ändring i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel
  • förordning (2020:819) om ändring av miljötillsynsförordningen (2011:13)
  • förordning (2020:820) om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall

Kontaktperson:

Frida Rudsander 08-405 46 61

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.