Artikel

Regeländringar beslutade den 18 mars 2021

Publicerad

Ändringar i LONA-förordningen för att underlätta återvätningssatsningen i budgetpropositionen 2021

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (LONA). Ändringar görs för att genomföra den återvätningssatsning som aviserades i budgetpropositionen 2021. Ändringarna innebär att syftesbeskrivningen i förordningen för våtmarks-/återvätningsåtgärder tydliggörs på så sätt att den uttryckligen omfattar bl.a. syftet att minska utsläppen av växthusgaser. Dessutom jämställs syftena med varandra ur prioriteringssynpunkt, dvs. åtgärder som ger förutsättningar för en förbättrad vattenförsörjning ska inte längre ges prioritet framför andra projekt. Ändringarna träder i kraft den 12 april 2021.

Referenser:

  • förordning (2021:207) om ändring i förordningen (2003:598) om statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

Kontaktperson:

Linnéa Klefbäck 08-405 21 27

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.