Artikel

Regeländringar beslutade den 25 februari 2021

Publicerad

Ändringar beträffande klimatbonusbilar

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om klimatbonusbilar som innebär att

  • utsläppsgränsen på 70 gram CO2/km skärps till 60 gram CO2/km,
  • högsta bonusbeloppet på 60 000 kronor höjs till 70 000 kronor,
  • högsta bonusbeloppet ges endast till nollutsläppsfordon medan övriga bilar får högst ca 45 000 kronor i bonus beroende på utsläppsnivå, utifrån en justerad beräkningsmodell.

Ändringarna träder i kraft den 1 april 2021.

Referenser:

  • förordning (2021:131) om ändring i förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar

Ändring i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer som innebär att möjligheten för försvarsinspektören för hälsa och miljö att ge dispens från EU:s kemikalielagstiftning utökas till att omfatta

  • dispens för produkter som avser Totalförsvarets forskningsinstitut, och
  • dispens som behövs för att tillgodose svenska försvarsintressen och som avser varor som är avsedda att användas för militära ändamål.

Försvarsinspektören för hälsa och miljö (tidigare generalläkaren) är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och kontrollerar att Försvarsmakten och vissa andra försvarsmyndigheter följer lagar och andra föreskrifter som gäller bl.a. miljö- och hälsoskydd. Försvarsinspektören får i dag enligt förordningen om kemiska produkter och biotekniska organismer, ge dispens från kraven i EU:s kemikalielagstiftning (Reach-förordningen och CLP-förordningen) om det behövs med hänsyn till totalförsvarets intressen och om dispensen avser Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt. Även Totalförsvarets forskningsinstitut kan ha ett behov av en dispens eftersom institutet hanterar varor och kemiska produkter som kan vara av betydelse för totalförsvarets intressen.

Försvarsinspektören får även möjlighet att ge dispens från ett krav i EU:s kemikalielagstiftning att lämna information om farliga ämnen i varor om dispensen behövs för att tillgodose svenska försvarsintressen och avser en vara som är avsedd att användas för militära ändamål. En dispens kan i sådana fall ges även om varan inte är avsedd för någon av de uppräknade myndigheterna ovan.

Ändringarna träder i kraft den 30 mars 2021.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG
  • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006
  • förordning (2021:156) om ändring i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Kontaktpersoner:

Klimatbonusbilar: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51
Kemiska produkter: Susanne Classon 08-405 32 76

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.