Artikel

Regeländringar beslutade den 1 april 2021

Publicerad

Ändring i förordningen om vissa utsläpp av växthusgaser

Regeringen har beslutat om en ändring i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser. Genom ändringen får Naturvårdsverket en tydlig grund för att avslå ansökningar om gratis tilldelning av utsläppsrätter, vilket behövs för att det svenska regelverket ska vara i överensstämmelse med EU-rätten. EU-kommissionen har nyligen beslutat att 49 svenska fjärrvärmeanläggningar som eldar biomassa inte omfattas av utsläppshandelsdirektivet och inte är berättigade till gratis tilldelning av utsläppsrätter. Ändringen träder i kraft den 15 maj 2021.

Referenser:

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG
  • kommissionens beslut (EU) 2021/355 av den 25 februari 2021 om nationella genomförandeåtgärder för gratis tilldelning under en övergångsperiod av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG [delgivet med nr C(2021) 1215]
  • förordning (2021:247) om ändring i förordningen (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser

Kontaktperson:

Johan Pettersson 08-405 82 41

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.