Klimat- och industripolitik på EU-möte

Publicerad

EU-ländernas ministrar för konkurrens- och marknadsfrågor träffas i Bryssel 29 september. De kommer då att diskutera EU:s industripolitik i ljuset av miljö- och klimatförslaget ”Fit for 55” som EU-kommissionen presenterade i juli.

Statssekreterare Emil Högberg
Statssekreterare Emil Högberg företräder Sverige när EU:s ministrar för industri och marknadsfrågor möts i Bryssel 29 september. Regelförenkling och industrins utveckling med utgångspunkt i EU-kommissionens senaste miljö- och klimatförslag "Fit for 55" är två av dagordningens frågor. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fit for 55 och industripolitik

I juli i år presenterade EU-kommissionen en rad förslag som skärper klimatmålen och som innebär att EU ska minska sitt så kallade nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med nivån 1990. Målet är också att EU ska uppnå klimatneutralitet senast 2050. 

På mötet ska ministrarna diskutera det så kallade Fit for 55-paketets påverkan på europeisk industri med koppling till EU:s industristrategi.  

Regeringen välkomnar Fit for 55-paketet och anser att detta och EU:s industristrategi ska samverka och förstärka varandra. Regeringen anser också att EU:s industripolitik har en viktig roll i att påskynda den gröna omställningen. Från ett industriperspektiv anser regeringen att priset på koldioxid, risken för koldioxidläckage, skogens roll i klimatomställningen och energisektorn är fyra centrala frågor. Ett kompletterande arbete med hållbar råmaterialförsörjning behövs också.  

Regeringen välkomnar EU-kommissionens förslag om översyn och skärpning av EU:s utsläppshandelssystem. Regeringen anser att skogens strategiska roll för klimatomställning måste beaktas, både förmågan att ta upp koldioxid och som råvara när fossila material ska ersättas. Regeringen välkomnar också att EU-kommissionen föreslår ett reviderat energiskattedirektiv.

Politik för konkurrenskraft och främjande av den inre marknaden

Ministrarna ska diskutera förenkling på EU-nivå.

Regeringen anser att regler ska utformas med de små företagens förutsättningar i åtanke. Regeringen anser också EU bör ha tydliga målsättningar att minska företagens regelbörda.

Regeringen anser att principerna om subsidiaritet och proportionalitet ska styra och att EU:s regler ska främja innovation och vara öppna för samhällsutveckling och förändringar där företag kan utveckla verksamhet och produkter. Regeringen hänvisar till EU-kommissionens meddelande från mars 2020, Att identifiera och åtgärda hinder. Regeringen anser att det behövs särskilda ansträngningar för att underlätta tjänstehandeln som betyder mycket för ekonomin men som hämmas av hinder och administrativa bördor.

Därutöver kommer Grekland att informera om ett initiativ som handlar om så kallad innovationsupphandling som ska bidrar till en grön och digital ekonomisk återhämtning.

Från det slovenska ordförandeskapet kommer en lägesrapport om sjösättningen av EU:s gemensamma patentsystem.

Ministrarna kommer få information om det pågående arbetet i arbetsgruppen ”Single Marked Enforcement Task Force”, SMET.

Ministrarna ska också ha en informell diskussion om en kommande krishanteringsmekanism för den inre marknaden, hinder för handel inom EU, standardisering och SMET. Regeringen anser att den inre marknaden måste stärkas och fördjupas med fokus på tjänstesektorn och att regler följs.

Statssekreterare Emil Högberg företräder Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för EU:s konkurrenskraftsråd, fokus industripolitik och EU:s inre marknad

Om mötet i EU:s konkurrenskraftsråd om inre marknaden och industri

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.