Artikel

Regeländringar beslutade den 20 oktober 2021

Publicerad

Ändring i strålskyddsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i strålskyddsförordningen. Ändringen görs till följd av att lagen (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel ska träda i kraft den 31 januari 2022.

Ändringen innebär att Etikprövningsmyndigheten i vissa fall ska föreslå dosrestriktioner i sitt yttrande om etisk granskning av kliniska prövningar som innebär exponering med joniserande strålning. Läkemedelsverket ska fastställa dosrestriktionerna.

Ändringen träder i kraft den 31 januari 2022.

Referenser:

  • förordning (2021:924) om ändring i strålskyddsförordningen (2018:506)

Kontaktperson:

Robert Petersson 08-405 87 77

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.