Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige godkänner utökande av Romstadgans brottskatalog

Publicerad

Den 26 januari godkände Sverige genom FN-ambassadör Anna-Karin Eneström en utökning av brottskatalogen i Romstadgan för den Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

  • Gruppbild på Enrico Milano, Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström, David K. Nanopoulos och Julia Fielding som håller upp dokument

    Från vänster: Enrico Milano, Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström, David K. Nanopoulos och Julia Fielding.

    Foto: Win Khine

  • Gruppbild på Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström och David K. Nanopoulos som håller upp dokument

    Från vänster: Maurizio Massari, Anna-Karin Eneström och David K. Nanopoulos

    Foto Win Khine

Ändringarna som Sverige nu godtagit är bland annat de så kallade Kampalaändringarna, som beslutades om under översynskonferensen i Kampala 2010, och som innebär att Romstadgans brottskatalog utökas med ett femte brott  – aggressionsbrott mot andra stater. För aggressionsbrott kan den ställas till svars som kan utöva kontroll eller styra över en stats politiska eller militära handlande och som planerar, förbereder, inleder eller utför en aggressionshandling mot en annan stat som till sin karaktär, svårhetsgrad och omfattning utgör en uppenbar överträdelse av Förenta nationernas stadga. ICC:s jurisdiktion över brottet trädde i kraft den 17 juli 2018 efter att 30 statsparter ratificerat eller godkänt ändringen.

Genom Kampalaändringarna utökas även ICC:s jurisdiktion över krigsförbrytelser rörande användning av vissa slags vapen, bland annat gift eller giftvapen, gas och viss ammunition, till att gälla även i interna väpnade konflikter.

Förutom Kampalaändringarna godtar Sverige även en ändring från 2015 som innebär ett upphävande av art. 124 i Romstadgan, vilken tillät en stat, när den blir part till Romstadgan, att hindra domstolen från att utöva jurisdiktion över krigsförbrytelser under en period av sju år. Krigsförbrytelser som innefattar användning av bland annat biologiska vapen och laservapen, godtas också.

Samtidigt med Sverige deponerade även Italien sina godkännandeinstrument. Sverige och Italien blir därmed den 42:e respektive 43:e stadgeparten att ha godtagit ICC:s jurisdiktion över aggressionsbrottet.

Fakta Internationella brottmålsdomstolen

Internationella brottmålsdomstolen är en permanent institution för lagföring av enskilda för de allvarligaste internationella brotten enligt folkrätten. Sverige är en stark anhängare av ICC som en kraftfull mekanism mot straffrihet för dessa brott. Genom att tillträda ändringarna kan Sverige bidra till fortsatt acceptans av Internationella brottmålsdomstolens verksamhet och en förhoppningsvis allt bredare anslutning till stadgan och ändringarna av den.