Artikel från Statsrådsberedningen

Förberedelse inför EU-ledarnas möte och översyn av finansiering av europeiska politiska partier på Allmänna rådet

Publicerad

När EU-ministrarna möts i Bryssel tisdagen den 22 mars förväntas de förbereda EU-ledarnas möte senare i veckan. De kommer också anta en allmän inriktning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och stiftelser. Ministrarna väntas även diskutera den europeiska planeringsterminen och konferensen om Europas framtid. EU-minister Hans Dahlgren företräder Sverige vid mötet.

EU-minister Hans Dahlgren
EU-minister Hans Dahlgren Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022

Ett utkast till slutsatser från Europeiska rådets möte den 24–25 mars kommer att diskuteras. På dagordningen för stats- och regeringschefernas möte står situationen i Ukraina, säkerhets- och försvarsfrågor, Covid19 och den europeiska planeringsterminen. 

Rådande säkerhetspolitiska omvärldsläge understryker behovet av ett starkt EU som främjar fred och säkerhet i vår del av världen och globalt. Det är viktigt att EU i den rådande situationen reagerar med fasthet och beslutsamhet samt med bibehållen enighet. Regeringen stödjer en tydligare strategisk inriktning för europeiskt säkerhets- och försvarssamarbete genom den så kallade strategiska kompassen.

Översyn av förordningen om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

EU-ministrarna förväntas anta en delvis allmän inriktning om revideringen av förordningen. Regeringen välkomnar att befintliga regler förenklas och förtydligas och ser positivt på att medfinansieringsgraden förblir oförändrad, att valfrågor fortsatt främst ska regleras på nationell nivå samt att europeiska politiska partiers handlingsutrymme inte ökar väsentligt.

Den europeiska planeringsterminen

Det franska ordförandeskapet förväntas presentera en rapport som sammanfattar rådets hittillsvarande behandling av de olika delarna av årets europeiska termin. Rapporten har ännu inte delgivits medlemsstaterna.

Konferensen om Europas framtid

Vid rådets möte väntas det franska ordförandeskapet informera om vägen framåt och den fortsatta processen mot konferensens slutrapport och avslut.

Regeringen kommer fortsatt att verka för att konferensen avslutas den 9 maj. Regeringen står fast vid att arbetsgruppernas roll är att förbereda plenarförsamlingen och att de inte ska besluta om prioriterade förslag utifrån medborgarpanelernas resultat. Regeringen anser att resultatet av konferensen bör följas upp inom ramen för de europeiska institutionernas ordinarie arbete och mandat i enlighet med den gemensamma deklarationen.

Producerat av EU-representationen. 

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för allmänna frågor (GAC)