Artikel från Näringsdepartementet

Fortsatt dialog om den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken

Publicerad

I december 2021 överlämnades Sveriges förslag till strategisk plan för genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken till EU-kommissionen för godkännande. Den 31 mars mottog Sverige, liksom övriga medlemsländer som överlämnat sina förslag till kommissionen inom den utsatta tidsramen, kommissionens observationsbrev med synpunkter på det förslaget. I många fall efterfrågar kommissionen förtydliganden eller kompletterande information, men i vissa fall önskar man även justeringar i det svenska förslaget. Sverige har nu överlämnat ett första svar till kommissionen, med kommentarer gällande några nyckelfrågor som kommissionen tar upp i sitt brev.

Ladda ner:

Sveriges förslag till strategisk plan är ett resultat av omfattande analyser och ett brett förankringsarbete, bland annat genom ett flertal sakråd. Förslaget har också granskats av en förhandsutvärderare i enlighet med de krav som ställs. Det svenska förslaget till strategisk plan vilar därmed på en stabil grund, vilket är en viktig utgångspunkt för de fortsatta diskussionerna med kommissionen.

Sverige välkomnar möjligheten att i dialog med kommissionen ytterligare underbygga och förklara det svenska förslaget, utesluter inte att vissa justeringar av förslaget kan bli aktuella men avvisar omfattande ändringar, exempelvis i form av nya åtgärder. Såväl lantbrukare som de administrerande myndigheterna behöver i god tid få besked om vad som ska gälla de kommande åren. Alltför omfattande ändringar av den strategiska planen i detta sena skede skulle försvåra planeringen och riskera att kraftigt försena genomförandet från och med 2023.

Ansvarsfördelning mellan Regeringskansliet och Jordbruksverket

Det är regeringen (Näringsdepartementet) som äger den strategiska planen och beslutar om innehållet i den. Innan den strategiska planen kan träda i kraft ska den även godkännas av EU-kommissionen.

Jordbruksverkets ansvar är att löpande svara på uppdrag från regeringen (Näringsdepartementet), bidra med utvärderingar och analyser samt föreslå utformning av stöd och ersättningar i den strategiska planen. I det arbetet har Jordbruksverket samverkat med andra myndigheter, intresseorganisationer och näring.