Strategisk industri och råmaterial diskuteras på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrenskraft möts 9 juni står förstärkning av motståndskraften i de europeiska industriella ekosystemen och inom strategiska områden på dagordningen. Det handlar bland annat om att motverka bristen på halvledare och kritiska råmaterial. Ministrarna ska också fatta beslut som stärker konsumenten på kreditmarknaden.

Statssekreterare Krister Nilsson
Krister Nilsson är statssekreterare hos utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor Anna Hallberg. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Konsumentkrediter

Ministrarna ska besluta om en allmän riktlinje för en revidering av EU:s direktiv om konsumentkrediter från 2008. Det handlar bland annat om information och marknadsföring till konsumenter, om bestämmelser om kreditprövning, ångerrätt, återbetalning i förtid samt åtgärder för att begränsa kreditränta, effektiv ränta och kreditens kostnad för konsumenten.

Regeringen har i förhandlingarna fått gehör för flera viktiga aspekter och står bakom förslaget till beslut.

Förslag för att stärka tillgången till halvledare

Ministrarna ska diskutera det förslag till åtgärdspaket som EU-kommissionen la fram tidigare i år i syfte att förbättra tillgången till halvledare i Europa. Åtgärderna består bland annat av ett förslag till förordning som syftar till att motverka störningen i leveranskedjor, öka innovations- och forskningskapacitet för halvledare, samt öka Europas produktionskapacitet.  

Regeringen välkomnar arbetet med att stärka ekosystemet för halvledare i EU men anser att det är viktigt att konkurrensen bibehålls, att den inre marknaden och handeln med tredjeland inte påverkas negativt, samt att säkerhets- och försvarspolitiska behov säkerställs. Regeringen anser att det fortfarande finns outredda delar i EU-kommissionens förslag.

Europeisk industri och råmaterial – uppföljning av Versaillesdeklarationen

EU:s stats- och regeringschefer antog i mars Versaillesdeklarationen. Den pekar ut sex sektorer där EU behöver minska sitt beroende av omvärlden. Det handlar om kritiska råmaterial, halvledare, hälsosektorn, den digitala sektorn samt livsmedelssektorn.

På mötet ska ministrarna följa upp deklarationen med en debatt.

Regeringen välkomnar EU:s arbete med att stärka den ekonomiska basen. Det ökar förutsättningarna för EU att stå i den gröna och digitala omställningens framkant. Regeringen ser gärna att EU kraftsamlar inom noga utvalda strategiska områden, till exempel kritiska råmaterial men är tydlig med att resurseffektivitet, cirkulära lösningar, ökad produktion inom EU och global handel ska stå i fokus för EU:s åtgärder.

Regeringen arbetar generellt sett för en proaktiv och öppen handelspolitik och partnerskap med likasinnade i omvärlden. Det gäller också de områden Versaillesdeklarationen pekar ut. Regeringen understryker därtill den inre marknadens roll och vikten av att medlemsländerna följer reglerna.

Regeringen är tydlig med att EU-nivån inte får påverka medlemsländernas hantering av nationell säkerhet och att statliga interventioner bara kan motiveras av ett tydligt mervärde, det vill säga när företagen har svårt att hitta leverantörer. EU:s initiativ får heller inte handla om produktionsplaner utan ska varar signaler om politiska ambitioner. 

Statssekreterare Krister Nilsson företräder Sverige på mötet som äger rum i Luxemburg.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)