Fiskerifrågor och jordbruket i Ukraina på EU-möte

Publicerad

EU-ländernas ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskeripolitik möts i Bryssel 26 september. De kommer bland annat att diskutera fiskemöjligheter inför samråd med Storbritannien och Norge. Läget för jordbruket i Ukraina kommer också att lyftas vid mötet.

Inför fiskesamråd med Storbritannien och Norge

Ministrarna kommer att presentera sina ståndpunkter inför kommissionens konsultationer med Storbritannien och Norge om fiskemöjligheter inför 2023.

De kommer även att hålla en diskussion inför kommissionens överläggningar med berörda kuststater (Norge, Storbritannien, Island, Grönland, Färöarna och Ryssland) avseende bestånden makrill, blåvitling, sill och kungsfisk.

För Sverige är det särskilt viktigt att det gränsöverskridande fisket i Skagerrak liksom tillträdet till norsk ekonomisk zon i Nordsjön bevaras.

Efter konsultationerna ska medlemsstaterna förhandla om en politisk överenskommelse om fiskemöjligheterna för 2023, som sedan ska antas vid Jordbruks- och fiskerådet i december 2022.

Jordbruket i Ukraina

Kommissionen kommer att informera ministrarna om läget för jordbruksproduktionen och logistiken inom jordbruket i Ukraina. Utvecklingen av jordbruket i Ukraina och logistiken till och från Ukraina har stor betydelse för livsmedelstryggheten globalt. Det handlar framför allt om försörjningen av spannmål men även tillgång till handelsgödsel.

Ministrarna väntas diskutera hur arbetet med solidaritetskorridorer har fungerat och vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att säkra livsmedelstryggheten.

Översyn av industriutsläppsdirektivet

Som ett led i att genomföra EU:s gröna giv har kommissionen föreslagit en revidering av industriutsläppsdirektivet. Syftet med direktivet är att förebygga och begränsa föroreningar från industriella verksamheter. Kommissionen föreslår nya förenklade krav för djurhållande verksamheter. Nytt är att även nötkreatur ska ingå. Idag omfattas endast grisar och fjäderfä av direktivet.

Vid mötet kommer ministrarna att diskutera kommissionens nya förslag.

Ambassadör Torbjörn Haak företräder Sverige vid mötet.