Förberedelser inför fiskeförhandlingar på ministermöte

Publicerad

När EU-ländernas ministrar med ansvar för jordbruks- och fiskeripolitik möttes i Bryssel den 26 september diskuterade de fiskemöjligheter inför samråd med Storbritannien och Norge. Läget för jordbruket i Ukraina lyftes också vid mötet, där Ukrainas jordbruksminister Mykola Solskyi deltog.

Inför fiskesamråd med Storbritannien och Norge

Ministrarna presenterade sina ståndpunkter inför kommissionens konsultationer med Storbritannien och Norge om fiskemöjligheter inför 2023.

De höll även en diskussion inför kommissionens överläggningar med berörda kuststater avseende bestånden makrill, blåvitling, sill och kungsfisk.

För Sverige är det särskilt viktigt att det gränsöverskridande fisket i Skagerrak liksom tillträdet till norsk ekonomisk zon i Nordsjön bevaras.

Efter konsultationerna ska medlemsstaterna förhandla om en politisk överenskommelse om fiskemöjligheterna för 2023, som sedan ska antas vid Jordbruks- och fiskerådet i december 2022.

Jordbruket i Ukraina

Kommissionen informerade ministrarna om läget för jordbruksproduktionen och logistiken inom jordbruket i Ukraina. Utvecklingen av jordbruket i Ukraina och logistiken till och från Ukraina har stor betydelse för livsmedelstryggheten globalt. Det handlar framför allt om försörjningen av spannmål men även tillgång till handelsgödsel.

Ukrainas jordbruksminister Mykola Solskyi deltog i EU-ministrarnas diskussion om hur arbetet med solidaritetskorridorer har fungerat och vilka ytterligare åtgärder som kan vidtas för att säkra livsmedelstryggheten.

Översyn av industriutsläppsdirektivet

Som ett led i att genomföra EU:s gröna giv har kommissionen föreslagit en revidering av industriutsläppsdirektivet. Syftet med direktivet är att förebygga och begränsa föroreningar från industriella verksamheter.

Vid mötet presenterade kommissionen sitt nya förslag som innehåller nya förenklade krav för djurhållande verksamheter. Nytt är att även nötkreatur ska ingå. Idag omfattas endast grisar och fjäderfä av direktivet.

Ambassadör Torbjörn Haak företrädde Sverige vid mötet.

Mer om mötet i jordbruks- och fiskerådet 26 september

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.