Artikel från Socialdepartementet

Nationell hemlöshetsstrategi ska motverka hemlöshet

Publicerad

Den nationella hemlöshetsstrategin med omfattande satsningar för att motverka hemlöshet under strategiperioden 2022 – 2026 har beslutats. Målet är att minska och förebygga att personer hamnar i hemlöshet.

Syftet med en nationell hemlöshetsstrategi är att tydliggöra inriktningen för insatser för att minska antalet vuxna och barn som befinner sig i hemlöshet och insatser för att förebygga att människor blir hemlösa. Insatserna i strategin bör kunna genomföras oberoende av hur bostadsmarknaden utvecklas under perioden och kräver ingen ny lagreglering. Det sker också arbete parallellt på andra områden som påverkar utvecklingen, till exempel tillgängligheten av missbruks- och beroendevården samt psykiatrin.

I strategin anges fyra mål för att motverka hemlöshet:

Mål 1. Hemlöshet ska förebyggas
Mål 2. Ingen ska bo eller leva på gatan
Mål 3. Bostad först bör införas nationellt
Mål 4. Det sociala perspektivet i samhällsplaneringen ska stärkas.

Uppdrag till myndigheter och länsstyrelser

Regeringen har också beslutat om ett antal regeringsuppdrag som ska stödja den nationella hemlöshetsstrategins mål.

Uppdrag till länsstyrelserna att stödja kommunerna i arbetet mot hemlöshet

Inom ramen för strategin ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att under hela strategiperioden 2022 – 2026 stödja kommunerna i deras arbete med att motverka hemlöshet. Regeringen ser att länsstyrelserna på regional nivå kan utgöra ett stöd till kommuner i deras arbete med att motverka hemlöshet och att arbeta förebyggande mot avhysningar och på så sätt bidra till att målen i hemlöshetsstrategin uppfylls. 

Länsstyrelserna ska bland annat bistå kommunerna genom att stödja kunskaps- och metodutveckling i kommunerna samt främja erfarenhetsutbyte om effektiva metoder och goda exempel i arbetet med att motverka hemlöshet.

Uppdrag till Socialstyrelsen att analysera hur kommunens akuta boendelösningar används

Regeringen bedömer att det uppsökande arbetet med fokus på vuxna hemlösa personer som saknar en fungerande kontakt med samhällets stödsystem behöver utvecklas. Socialstyrelsen får därför i uppdrag att kartlägga och analysera hur kommuner använder akuta boendelösningar. Mer kunskap behövs på nationell nivå för att kunna föreslå åtgärder och stöd till kommunerna för att undvika att akuta boendelösningar blir långvariga och återkommande, i stället för tillfälliga, lösningar.

Uppdrag till Socialstyrelsen att genomföra en nationell hemlöshetskartläggning

Socialstyrelsen ska inom ramen för strategin under 2022 planera en nationell kartläggning av hemlöshet, och under 2023 genomföra den. Med hjälp av nationella och lokala kartläggningar kan behov av insatser bli tydligt. Resultaten kan användas som utgångspunkt för socialtjänstens fortsatta arbete och kommunens planering för bostadsförsörjningen. Återkommande kartläggningar ger kommunen möjlighet att följa utvecklingen och utvärdera genomförda insatser.

Förstärkning av metoden Bostad Först

Sedan maj 2022 har Socialstyrelsen även i uppdrag att vara ett nationellt stöd vid implementering av metoden Bostad först, en beprövad och effektiv metod som tar sikte på hemlösa personer med social problematik, till exempel missbruk. Det ska ge kommunerna rätt förutsättningar att utifrån den situation som råder i olika kommuner våga prova metoden.

Regeringen har även gett Socialstyrelsens i uppdrag att utlysa medel genom ett riktat flerårigt statsbidrag till kommunerna under strategiperioden 2022–2026 för att förstärka eller implementera metoden Bostad först. 30 miljoner kronor ska fördelas till kommunerna.