Artikel

Regeländringar beslutade den 25 maj 2022

Publicerad

Utfärdande av ändringar i miljöbalken och sjölagen med anledning av Sveriges tillträde till 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat ändringar i miljöbalken som innebär att följdändringar till den internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen tas bort. Samtidigt införs bestämmelser om 2004 års ändringsprotokoll till Paris- och tilläggskonventionen, som rör skadeståndsansvar för radiologiska olyckor.

Ändringarna träder i kraft den dag regeringen bestämmer att lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken och lagen (2018:1861) om ändring i miljöbalken ska träda i kraft.

Referenser:

  • regeringens proposition Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter (prop. 2021/22:117)
  • civilutskottets betänkande Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter (bet. 2021/22:CU18)
  • riksdagsskrivelse 2021/22:307
  • lag (2022:605) om ändring i lagen (2018:1861) om ändring i miljöbalken
  • lag (2022:606) om ändring i lagen (2018:1862) om ändring i lagen (2013:325) om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken

Kontaktperson:

Robert Petersson 08-405 87 77