Hoppa till huvudinnehåll

FN-möte beslutade om farliga ämnen och hantering av plastavfall

Publicerad

Förhandlingarna inom tre FN-konventioner om kemikalier och avfall avslutades i Genève i Schweiz den 12 maj 2023. Konventionernas parter beslutade där att tre farliga ämnen ska förbjudas globalt och att ett bekämpningsmedel ska omfattas av informationskrav vid import och export. Mötet antog också en vägledning om hållbar hantering av plastavfall.

De tre konventionerna kallas Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna och partsmötena hölls samtidigt under temat “Accelerating action: Targets for the sound management of chemicals and waste”. (Påskynda åtgärder: Mål för hållbar hantering av kemikalier och avfall.) 

Plastavfall och illegala transporter av plastavfall är ett växande globalt problem för människors hälsa och miljön. Under förhandlingarna inom Baselkonventionen nådde parterna fram till ett beslut om en ny vägledning om hållbar hantering av plastavfall. 

Inom Stockholmskonventionen beslutade länderna att som ett led förbjuda produktion och användning av tre långlivade organiska ämnen, s.k. POPs, nämligen ett bekämpningsmedel, ett flamskyddsmedel och ett tillsatsämne i plast. 

Partsmötet etablerade en kommitté för att säkerställa uppföljning av hur länderna genomför Stockholmskonventionen, något man strävat efter under flera tidigare möten. Konventionen har varit i kraft i snart 20 år och detta ses som en stor framgång. 

Rotterdamkonventionen syftar till att öka informationen om farliga ämnen som importeras eller experteras. Under partsmötet i Genève listades ytterligare ett farligt bekämpningsmedel i konventionen. 

Mötet, som pågick 1-12 maj 2023, samlade cirka 1200 deltagare från länder och andra aktörer, det vill säga organisationer och civilsamhälle från hela världen. Som ordförande i EU:s ministerråd ledde Sverige EU-delegationen på plats i Genève. Den svenska delegationen bestod av företrädare från Klimat- och näringslivsdepartementet, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.

Basel-, Rotterdam- och Stockholmskonventionerna

FN:s Baselkonvention ställer krav på anmälan och godkännande av gränsöverskridande transporter av farligt avfall, hushållsavfall, problematiskt plastavfall och nu även allt elavfall (även det som inte är farligt avfall). Konventionen förbjuder också EU- och OECD-länder att exportera farligt avfall till länder utanför EU och OECD. För EU:s del är det förbjudet att exportera allt elavfall.

FN:s Rotterdamkonvention handlar om ett förfarande med förhandsgodkännande för vissa kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel, den s.k. PIC-proceduren (Prior Informed Consent). Syftet är att ämnen som är begränsade eller förbjudna i ett land inte ska exporteras till andra länder som saknar lagstiftning, utan att dessa länder givit sitt medgivande till import.

FN:s Stockholmskonvention förbjuder produktion och användning av långlivade organiska föroreningar, s.k. POP:s-ämnen (Persistent Organic Pollutants) samt omfattar bestämmelser om att minimera oavsiktligt bildade POPs. För närvarande omfattar konventionen 34 ämnen eller ämnesgrupper t.ex. ett antal bekämpningsmedel eller industrikemikalier som klorparaffiner, PCB och PFOS. POPs tas upp av växter och djur och har särskilt allvarliga effekter på hälsa eller miljö. Globala förbud bidrar till att förhindra spridning av dessa ämnen via luft, vatten och varor.

Laddar...