Folkhälsomyndigheten ska ta fram ny vägledning om magnetfältspåverkan

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en ny vägledning kring påverkan av långvarig exponering för lågfrekventa magnetfält från starkströmsledningar. Vägledningen ska kunna användas både vid tillståndsprövning och tillsyn. Med en ny, uppdaterad vägledning hoppas regeringen kunna underlätta och förkorta tillståndsprocessen för nya elledningar.

Tidigare ställningstaganden och vägledningar som rör den här typen av magnetfältspåverkan börjar bli gamla och baseras dels på äldre forskning, dels på den tidens föreställningar om elektrifieringsbehovet. Nu är verkligheten en annan där Sveriges effektbehov förväntas öka kraftigt under de kommande decennierna. Av denna anledning ser regeringen nu ett behov av att frågan om påverkan från magnetfält ses över.

– Genom att ta fram en ny vägledning för magnetfältspåverkan vid elnätsutbyggnad som är baserad på ny kunskap och en modern syn på samhällets elektrifiering, tror regeringen att tillståndsprocesserna för många ärenden kan komma att kortas avsevärt, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Folkhälsomyndigheten ska slutrapportera uppdraget senast den 1 september 2024.

Magnetfältspåverkan vid prövning av starkströmsledningar

Magnetfältspåverkan är ofta en stor fråga såväl vid planeringen av nya ledningar som vid prövningen av befintliga. Det kan handla både om påverkan för till exempel kommunal planering och påverkan på enskilda fastigheter. Inte sällan krävs omfattande utredningar för nätföretaget och det är en vanlig grund i markägares överklaganden av beslut om nätkoncession. En ny vägledning kan skapa tydligare förutsättningar och en ökad förutsebarhet för alla aktörer i tillståndsprocessen.