Uppdrag att ta fram en vägledning för bedömning av olägenheter för människors hälsa till följd av långvarig exponering av lågfrekventa magnetfält Diarienummer: KN2023/03208

Publicerad

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en vägledning för bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa på grund av långvarig exponering av lågfrekventa magnetfält från starkströmsledningar och tillhörande elnätsanläggningar.

Ladda ner:

Syftet med vägledningen är att bidra till en effektivare och tydligare prövning och prövningsprocess för nätkoncession och tillsyn enligt miljöbalken. Vägledningen ska främst rikta sig till tillsynsmyndigheter och tillståndsprövande myndigheter, men kommer även vara användbar för exempelvis elnätsföretag och berörda markägare.

Folkhälsomyndigheten ska senast den 1 september 2024 lämna en slutredovisning av uppdraget till Regeringskansliet.