Frågor och svar om utbyggnad av vindkraft till havs

Publicerad

Här finns svar på några frågor kring regeringens beslut om att bevilja utbyggnaden av vindkraft till havs.

Regeringen behöver också besluta om tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Ett sådant beslut togs för vindkraftsparken Kriegers Flak den 16 februari i år och det hade då gått nio månader sedan Kriegers Flak fick sin ansökan beviljad.

Vindkraftsparkerna kommer att kunna börja leverera el så snart de är igång och anslutna till stamnätet. Tidigare bedömning har varit att det kan ta upp till 10 år, vilket också är den maxgräns som regeringen angett i beslutet. Men det bör kunna gå betydligt snabbare.

Kostnaden för att bygga vindkraftsparker är mycket hög, särskilt till havs, men i gengäld är driftskostnaderna relativt låga. Skattebetalarna finansierar inte något av byggena eller driften utan det finansieras helt av branschen, och i förlängningen elkonsumenterna. De höga byggkostnaderna kompenseras av låga driftskostnader, vilket gör vindenergi som helhet väldigt kostnadseffektiv.

Den el som kommer att produceras i anläggningarna kommer att ha positiv effekt på elpriset. När utbudet av billigt producerad el ökar så bidrar det till att pressa priserna neråt. Den här påverkan är särskilt viktig i södra Sverige där man under en längre tid har haft höga elpriser. Där kommer ny produktion av el att ha en större positiv påverkan på elpriset jämfört med ny elproduktion i norra Sverige.

Regeringen har i besluten sett till att verksamhetsutövarna behöver bekosta och utföra undersökningar om vindkraftsparkernas påverkan på bottenfaunan, fisk, skaldjur, sjöfåglar och tumlare. Undersökningarna utförs genom länsstyrelsen i Halland, som löpande ska följa verksamheten. Särskilda hänsyn ska också tas till marinarkeologiska objekt, såväl vid etableringen av vindkraftsparkerna som vid utläggningen av anslutningskablar.

Regeringens tillstånd gäller för båda de beviljade parkerna 40 år från den dag verksamhetsutövaren anmäler till länsstyrelsen i Hallands län att verksamheten, helt eller delvis, tagits i drift. Den tekniska livslängden beror bland annat på verksamhetsutövarens underhåll. Eftersom investeringen är kostsam och driften relativt billig ligger det i verksamhetsutövarens intresse att ha hög kvalitet på både anläggning som underhåll.

Vindkraftsparkerna ligger i Sveriges ekonomiska zon, 21 - 25 km utanför Varberg respektive Falkenberg. Eftersom de ligger utanför svenskt territorialvatten så tillhör de inte någon kommun och omfattas därmed inte av kravet på kommunalt ställningstagande, ofta kallad den kommunala vetorätten.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med klimat- och miljöministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Klimat- och näringslivsdepartementets registrator.