Havsbaserad vindkraft

Uppdaterad

Här beskrivs hur det går till när regeringen beviljar tillstånd för havsbaserad vindkraft i Sveriges ekonomiska zon och vilken status inkomna ansökningar har.

Illustration: Regeringskansliet.

Ansökningar om vindkraftsparker prövas

Regeringen prövar ansökningar om tillstånd till vindkraftsparker inom Sveriges ekonomiska zon. Regeringen tar emot tillståndsansökan tillsammans med en så kallad samrådsredogörelse och miljökonsekvensbeskrivning (specifik miljöbedömning) och bereder den. Beredningen kan även delegeras till länsstyrelserna.

Ansökan skickas därefter på remiss till berörda myndigheter, kommuner och intresseorganisationer. Remissvaren kommuniceras sedan med den sökande verksamhetsutövaren som bemöter inkomna synpunkter. Därefter tillåtlighetsprövar regeringen ansökan och fattar beslut om att bevilja eller avslå hela eller delar av sökt verksamhet. Ett tillstånd förenas med de villkor som behövs för att verksamheten ska kunna samexistera med andra allmänna intressen såsom sjöfart, fiske, naturmiljö och försvar.

Regeringens beslut kan inte överklagas, men kan efter ansökan rättsprövas av Högsta förvaltningsdomstolen.

Status ansökningar om havsbaserad vindkraft

Beslutade ansökningar Status
Galene Beviljad
Kattegatt Syd Beviljad
Kriegers flak Beviljad
Stora Middelgrund Avslag 
     
Ansökningar under beredning Ansökan inkom Status
Arkona vindkraftpark  2023-10-23 Inkommen ansökan bereds i Regeringskansliet
 Aurora 2022-06-27 Under beredning hos länsstyrelsen i Gotlands län
Baltic Offshore Beta 2023-06-02 Under beredning hos länsstyrelsen i Blekinge län
Cirrus 2023-06-22 Under beredning hos Länsstyrelsen i Blekinge län  och SGU.
Dyning 2023-10-27 Under beredning hos länsstyrelsen i Östergötlands län
Eystrasalt Offshore
2023-04-13
Under beredning hos länsstyrelsen i Gävleborgs län
Fyrskeppet Offshore 2023-07-10 Under beredning hos länsstyrelsen i Uppsala län
Mareld 2023-04-17
Under beredning hos länsstyrelsen i Västra Götalands län
Najaderna 2023-12-22 Inkommen ansökan bereds i Regeringskansliet
Neptunus 2023-12-21 Inkommen ansökan bereds i Regeringskansliet
Olof Skötkonung  2023-12-22 Inkommen ansökan bereds i Regeringskansliet
Poseidon 2022-12-21 Under beredning hos länsstyrelsen i Västra Götalands län
Skåne Havsvindpark 2021-09-24 I slutskedet av beredning i Regeringskansliet
Södra Victoria 2022-12-21 Under beredning hos länsstyrelsen i Kalmar län
Triton 2022-02-22 I slutskedet av beredning i Regeringskansliet
Västvind 2023-07-12 Under beredning hos länsstyrelsen i Västra Götalands län