Artikel från Kulturdepartementet

Regeringens strategi för ett starkt biblioteksväsende

Publicerad

Ursprungligen publicerad 22 april 2022, återpublicerad 7 juni 2023. I strategin för ett starkt biblioteksväsende tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

Ladda ner:

Fredagen den 22 april 2022 presenterades strategin för ett starkt biblioteksväsende. Biblioteksstrategin innehåller många delar som är viktiga för utvecklingen av biblioteksväsendet i Sverige, bland annat:

  • Statens kulturråd ges i uppdrag att tillsammans med Kungliga biblioteket analysera folkbibliotekens framtida behov, och utifrån analysen identifiera möjliga former för statens stöd till folkbiblioteksverksamheten. 
  • Kungliga biblioteket får i uppdrag att arbeta tillsammans med relevanta aktörer för att ta fram förslag på former för stärkt samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet, samt att bidra till den långsiktiga utvecklingen för vissa nationella digitala bibliotekstjänster för prioriterade målgrupper enligt bibliotekslagen.
  • Regeringen kommer att ta initiativ till ett rundabordssamtal med berörda aktörer om bibliotekens utlån av e-böcker.

Många insatser för svenska bibliotek har redan genomförts, som satsning på nationella minoriteters bibliotek, läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier och satsning på digital kompetensutveckling via folkbiblioteken.

Bibliotekslagen

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.