Infrastrukturminister Andreas Carlson värd för möte om luftfartens konkurrenskraft

Publicerad

Onsdag den 15 november träffade infrastrukturminister Andreas Carlson företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Under mötet diskuterades regeringens fortsatta strategiska arbete med att stärka luftfartens konkurrenskraft.

Infrastrukturminister Andreas Carlson talar till en publik.
Infrastrukturminister Andreas Carlson stod värd för mötet för att diskutera luftfartens konkurrenskraft. På mötet deltog företrädare för luftfartsbranschen och andra berörda aktörer. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Luftfarten står inför flera utmaningar. Det handlar bland annat om återhämtningen efter pandemins påverkan på resandet, omställningen till fossilfria transporter, de effekter Rysslands invasion av Ukraina medfört i form av sanktioner och stängda luftrum, samt en alltmer orolig omvärld med hög inflation och ökade bränslepriser.

Viktig del av transportsystemet

Luftfarten har stor betydelse för Sveriges ekonomi och konkurrenskraft. Flyget spelar en viktig roll genom att erbjuda långväga resor och transporter, såväl inrikes som utrikes.

– Luftfarten är en viktig del av transportsystemet. Detta gäller särskilt i ett land som Sverige med långa avstånd och många glest befolkade områden, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

Klimatanpassning innebär utmaningar

Under det svenska ordförandeskapet gick EU i mål med klimatpaketet ”Fit for 55”. ”Fit for 55” ger gemensamma förutsättningar för luftfartens klimatanpassning.

Under generalförsamlingen 2022 antog FN-organet International Civil Aviation Organisation (ICAO) ett skärpt långsiktigt klimatmål och det pågår flera branschinitiativ både nationellt och internationellt för att minska luftfartens klimatpåverkan.

Såväl långsiktiga klimatmål som pågående teknikutveckling, till exempel i form av drönare, effektivare luftfartyg, elflyg och fossilfria bränslen, innebär ytterligare utmaningar för luftfarten.

– För att möta dessa utmaningar och genomföra regeringens vilja att förbättra villkoren för att kunna bo, leva och verka i hela landet behöver luftfartens konkurrenskraft vara stark, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

Konkurrenskraft i fokus

Nuvarande regering har vidtagit flera åtgärder för att stärka luftfartens konkurrenskraft. Till exempel har Transportstyrelsen fått regeringsuppdrag att analysera hur användandet av drönare i Sverige kan vidareutvecklas. Regeringen arbetar också aktivt för att undanröja hinder och skapa förutsättningar för elflyg.

Sedan Arlandautredningen och Flygplatsutredningen presenterades har regeringen gått vidare med några förslag. Till exempel föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2024 att det statliga driftstödet till icke-statliga flygplatser fördubblas från och med 2024.

– Regeringen tittar vidare på övriga förslag i de båda utredningarna. Jag vill betona att även om de olika förslagen hanteras var för sig så ska de ses i ett sammanhang. Helheten måste hänga ihop och därför är en fortsatt tät dialog med luftfartens företrädare central, säger infrastrukturminister Andreas Carlson.