Artikel från Socialdepartementet

Riksnorm för 2024 fastställd

Publicerad

Regeringen har beslutat att samtliga delposter i riksnormen räknas upp med 8,7 procent för år 2024, vilket motsvarar finansdepartementets KPI- prognos för 2023.

Riksnormen inom försörjningsstödet fastställs årligen och grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar samt på regeringens prognos för konsumentprisindex (KPI) för innevarande år. Enligt 4 kap. 3 § SoL ska riksnormen täcka skäliga kostnader för utgifts­posterna livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbruk­nings­varor, hälsa och hygien samt dagstidning och telefon.

Beloppen för respektive utgiftspost framgår i förordningen om ändring i socialtjänstförordningen (2001:937). 

Förordningen träder i kraft den 1 jan 2024.