Hoppa till huvudinnehåll

Hela Sverige ska fungera

Publicerad

Landsbygdsminister Peter Kullgren och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, debattartikel, Dagens industri, 9 januari 2023.

Landsbygdens och småstädernas utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Därför måste hela landet ges förutsättningar att leva. Möjligheten att skapa sig ett gott liv, kunna driva ett företag och i trygghet kunna bilda familj ska finnas oavsett var man bor. Målet för vår politik är det gemensamma bästa. Det innebär att hela Sverige ska fungera.

När regeringen tillträdde stakade vi ut en väg framåt - med en tydlig prioritering av den allt för ofta förbisedda landsbygden. De första stegen togs i samband med regeringsförklaring och budget. Nu tar vi nästa steg genom formeringen av ett Landsbygds- och infrastrukturdepartement. 

Det sammanhållna Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, där också bostads- och samhällsplaneringsfrågorna ingår, har många frågeställningar som på ett avgörande sätt berör varandra. De hänger ihop. Det går inte att ha regional utveckling utan investeringar i infrastruktur och bostäder. Det går inte att skapa jobb, tillväxt och export utan att kunna transportera och inhysa människor och gods. Departementet ska därför arbeta i en gemensam riktning för att kunna ta ett samlat ansvar för landsbygds-, skogsbruks-, småstads-, infrastruktur- samt plan- och bostadsfrågor.

Som ministrar på det nybildade Landsbygds- och infrastrukturdepartementet är vårt fokus kort och gott att villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Vi kommer bland annat att arbeta med följande prioriterade områden: 

• Jordbruk. Konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen ska stärkas. Det handlar bland annat om att långsiktigt arbeta för konkurrenskraftiga villkor för det svenska jordbruket. Livsmedelskedjan sysselsätter flera hundra tusen människor i vårt land. Livsmedelssektorn är därmed en viktig länk mellan stad och landsbygd. Bättre förutsättningar för livsmedelskedjan ger bättre förutsättningar för fler jobb och ökad hållbar tillväxt. För att stärka försörjningen av svenskproducerat så behövs det åtgärder på en rad olika områden, det handlar om allt från råvaruproduktion, till förädling, till transport och slutligen till butiksledet.

• Infrastruktur. Man behöver inte färdas många mil på vägarna i vårt avlånga land för att inse att det krävs stora investeringar. Stora delar av vägnätet är byggt före 1970, och har en teknisk livslängd på mellan 40 och 60 år. För den kommande mandatperioden innebär detta att regeringens prioriteringar kommer ligga på att fortsätta förbättra den infrastruktur vi har, reparera där det behövs och förvalta våra gemensamma resurser på bästa sätt. Detsamma gäller även för järnvägen, där syftet med de satsningar som genomförs handlar om att underlätta för arbetspendling och godstrafik för att stärka jobb och tillväxt i hela landet. 

• Skog. Skogen är avgörande för svenskt välstånd och välfärd. Skogen har varit en förutsättning för svenskt, framgångsrikt bergsbruk och man kan med fog säga att ”skogen har byggt Sverige”. Så även idag. Skogen skapar förutsättningarna för 10 % av svenska exportinkomster. Skogssektorn ger över 100 000 människor ett jobb. Därtill binder skogen varje år ungefär lika mycket koldioxid som Sveriges totala utsläpp. Att bevara skogsnäringen och stärka äganderätten till skogen är centralt för oss.

• Bostäder. Sverige befinner sig i ett utmanande ekonomiskt läge där byggtakten sjunker och förutsättningarna för bostadsbyggandet har försämrats snabbt. Samtidigt ser vi en bostadsbrist i 204 av landets 290 kommuner. Det behöver byggas fler bostäder över hela landet, som möter människors behov och efterfrågan under livets olika skeenden. Inte minst är det viktigt att fler får möjlighet att ta steget till den ägda bostadsmarknaden. Regeringen lägger därför om bostadspolitiken, och prioriterar reformer för att öka tillgången till byggbar mark, förenkla byggreglerna och skapa incitament till ökat byggande. 

• Jakt. Sveriges jägare fyller en viktig roll genom bland annat viltvård och eftersök av exempelvis trafikskadat vilt. Jakten fyller flera viktiga funktioner. Den ger bland annat en ökad förståelse för djur och natur samt är ett viktigt instrument för att hålla vildstammarna på lämpliga nivåer. Det är regeringens utgångspunkt att den operativa viltförvaltningen så långt som möjligt ska vara decentraliserad. Reglerna kring vapenhantering för jägare och sportskyttar behöver förenklas, bland annat vargstammen behöver minska och vi ska tillsätta en utredning som bland annat ska föreslå en ny jakt- och viltvårdsmyndighet.

• Transport. Friheten att ta sig vart man vill, när man vill – i vardagen, på fritiden och på semestern, ska kunna säkerställas oavsett var i landet man bor. Det ska vara möjligt att exempelvis tågpendla till jobbet och förlita sig på att tåget går i tid, och det ska vara möjligt att ta bilen för att skjutsa sitt barn till fotbollsträningen utan att förstöra privatekonomin. Elektrifieringen av transportsektorn går rekordsnabbt framåt och nyckeln ligger inte i ett enskilt trafikslag. Regeringens prioriteringar på transportområdet ska främja omställningen av hela kedjan, och skapa möjligheter för människor att vara en del av den. 

Hela Sverige ska fungera. Regeringen har ett samlat fokus: villkoren för att leva, bo och verka i hela Sverige ska stärkas. Oavsett var du bor i landet ska du kunna skapa dig ett gott liv. Landsbygdens utveckling är avgörande för hela Sveriges framgång. Genom att samla dessa frågor i ett och samma departement vill regeringen visa att detta är frågor som behöver prioriteras.

Vi är en regering för att hela Sverige ska fungera.

Peter Kullgren, landsbygdsminister 

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister

Laddar...