Ett intensivt halvår som EU-ordförandeland med frågor inom landsbygd och infrastruktur

Publicerad

Den 30 juni var sista dagen för Sveriges ordförandeskap i EU. En bredd av olika frågor har stått på agendan för Landsbygds- och infrastrukturdepartementet. Allt ifrån bioekonomi, territoriell sammanhållning och djurskydd till transportfrågor inom klimatpaket Fit for 55 och hållbara städer.

– Det har varit ett hektiskt halvår som bland annat har inrymt fem framgångsrika jordbruks- och fiskeministermöten och ett mycket lyckat och uppskattat informellt ministermöte i Sverige. Vi har lyckats genomföra ett framgångsrikt ordförandeskap där vi dels har hanterat följderna av Rysslands anfallskrig i Ukraina, dels fört lagstiftningsarbetet framåt på viktiga områden. Här vill jag särskilt lyfta fram antagandet av rådslutsatserna om bioekonomin med särskilt fokus på landsbygdsområden som det svenska ordförandeskapet tog initiativ till, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Det svenska ordförandeskapet har under det här halvåret gått i mål med samtliga transportdelar inom klimatpaketet Fit for 55. EU har därmed höjt ambitionerna inom sjöfart, luftfart och laddinfrastruktur. Det är bra både för klimatet och för svenska företag som ligger i framkant när det gäller dessa områden, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Under det senaste halvåret har Landsbygds- och infrastrukturdepartementet ansvarat för närmare 30 möten inom olika områden. Det har rört frågor inom departementets ansvarsområden landsbygd och fiske, transporter, samt bostäder och samhällsplanering.

Marknadssituationen i fokus på landsbygdsområdet

På landsbygdssidan har ordförandeskapet på olika sätt behövt hantera följderna av det ryska anfallskriget i Ukraina. Under våren har diskussioner också förts om stöd till de jordbrukssektorer som drabbats av marknadsstörningar samt om hur man ska hantera de särskilda problem som medlemsstater som gränsar till Ukraina har drabbats av. Ukrainas jordbruksminister deltog även på jordbruks- och fiskerådet i maj.

Exempel på resultat inom landsbygdsområdet:

 • På svenskt initiativ antog jordbruks- och fiskerådet slutsatser om bioekonomin med särskilt fokus på landsbygdsområden. Slutsatserna lyfter fram bioekonomins betydelse för klimatet, för att skapa jobb, samt för ökad resiliens och försörjningsförmåga.
 • På fiskeområdet har en överenskommelse med Europaparlamentet och kommissionen nåtts i förhandlingen om fiskerikontroll.
 • På rådsmötet i juni antogs ordförandeskapsslutsatser om det så kallade fiskepaketet – för en hållbar, motståndskraftig och konkurrenskraftig fiske- och vattenbrukssektor.
 • En överenskommelse har nåtts med Europaparlamentet och kommissionen om informationssystemet för jordbrukets hållbarhet.
 • En överenskommelse har nåtts med Europaparlamentet och kommissionen om märkning av sällskapsdjurfoder.
 • Ett förhandlingsmandat har antagits och trepartsförhandlingar inletts under svenskt ordförandeskap om förslaget om geografiska beteckningar för jordbruksprodukter.
 • I stort har den första genomläsningen av förslaget till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel avslutats.
 • Inom ramen för sammanhållningspolitiken har rådsslutsatser hanterats om exempelvis kompetensflykt och makroregionala strategier, liksom om särskilda rapporter från Europeiska revisionsrätten (ECA). 

Tre överenskommelser om transporter inom Fit for 55

Under det svenska ordförandeskapet har arbetet fortsatt för att påskynda omställningen till ett långsiktigt hållbart transportsystem, med infrastruktur och transporter med låg klimatpåverkan som också är konkurrenskraftiga, effektiva och leder till god tillgänglighet för hela unionen.

Exempel på resultat inom transport, bostäder och samhällsplanering:

 • Ordförandeskapet har nått överenskommelser med Europaparlamentet och kommissionen om de tre transportrelaterade akter som ingår i klimatpaketet Fit for 55. Det är förordningen AFIR som ska främja utbyggnaden av bland annat laddinfrastruktur samt initiativen FuelEU Maritime och ReFuelEU Aviation som ska öka andelen hållbara bränslen inom sjö- och luftfarten.
 • Överenskommelse har nåtts mellan rådet, Europaparlamentet och kommissionen om direktivet för intelligenta transportsystem, ett viktigt steg för att främja uppkopplad och automatiserad mobilitet.
 • Trepartsförhandlingar med Europaparlamentet och kommissionen har inletts gällande det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T), som är ett viktigt led i att stärka och modernisera transportinfrastrukturen i Europa på ett hållbart och effektivt sätt.
 • Ordförandeskapet har även tagit vidare trepartsförhandlingar om revideringen av reglerna för det gemensamma europeiska luftrummet.
 • Ordförandeskapet har också inlett förhandlingar i rådet om bland annat de tre förslag som presenterades inom ramen för vägtrafiksäkerhetspaketet.
 • Vad gäller bostäder, byggande och samhällsplanering har ordförandeskapet nått en överenskommelse i rådet om ett mandat för att inleda trepartsförhandlingar gällande den så kallade byggproduktförordningen. 

Genvägar

På det svenska ordförandeskapets webbplats finns information om alla möten samt bilder.