"Med fler laddstationer och mer stabil el når vi klimatmålen"

Publicerad

För att genomföra klimatomställningen och fasa ut fossila bränslen behövs en omfattande elektrifiering av vägtransporter. Regeringen genomför därför ytterligare satsningar på laddinfrastruktur, skriver Ebba Busch, energi- och näringsminister och Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister i en debattartikel i Dagens industri den 5 september 2023.

Välfungerande transporter till rimliga priser har stor betydelse för konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och välfärd i hela Sverige. Samtidigt som transporterna är viktiga för svensk konkurrenskraft har transportsektorn en betydande klimatpåverkan motsvarande omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp. Vägtransporterna står för ca 95 procent av utsläppen från transportsektorn.

Vi ser också att höga världsmarknadspriser på fossila bränslen i kombination med förra regeringens politik har drivit upp priset på drivmedel vid pump och drabbat familjer och företag hårt.

Nu ser vi att många familjer och företag vill köpa och köra elfordon. Andelen elbilar i nybilsförsäljningen är drygt 40 procent och tillsammans med laddhybrider utgör elfordon över 60 procent. Det är 15 procent högre än för ett år sedan. Vi ser vi även en snabb marknadsutveckling för eldrivna tunga lastbilar. I Sverige finns i dag nästan 400 tunga el-lastbilar och intresset att köra på el bland åkerierna ökar.

På olika platser i landet genomförs nya investeringar i batterifabriker och fordonsindustrin ställer om sin produktion till eldrivna fordon. I förra veckan invigdes en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet (SEEL) i Göteborg och i dag invigs en batterimonteringsfabrik i Södertälje, för att ta ett par exempel på satsningar.

För att nå Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU behöver klimatomställningen av transportsektorn påskyndas. Huvudinriktningen framåt är tydlig, vägtransporterna ska ställas om i huvudsak genom elektrifiering. Att det finns tillgång till laddstationer med rätt effekt, vid rätt plats och till ett rimligt pris är avgörande för denna utveckling. Familjer och företag har tyngts av höga priser på bensin och diesel, men med en elektrifiering av transportsystemet i kombination med mer elproduktion läggs grunden för hållbara transporter till rimliga priser.

Samarbetspartierna Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer att förstärka och förlänga de befintliga satsningarna på laddinfrastruktur inom utgiftsområde 21 för i huvudsak tunga fordon. I budgetpropositionen tillförs 450 miljoner för året 2025 och 620 miljoner för 2026 inom utgiftsområde 21 Energi för detta ändamål. Tillsammans med tidigare satsningar uppgår nu tillgängliga medel på detta anslag till drygt 2,5 miljarder för perioden 2024 till 2026. 

För elfordon behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer. Det ska vara lätt att ladda sin bil i nära anslutning till hemmet oavsett om man bor i hus eller i lägenhet. Det betyder att laddinfrastruktur behöver byggas ut på allmän platsmark och vid flerbostadshus för att öka möjligheterna att ladda nära hemmet för den som inte själv har rådighet över sin parkeringsplats.

Omställningen av transportsektorn och industrin förutsätter också att vi stärker elsystemet och bygger ny kärnkraft. Företag och hushåll måste kunna lita på att det finns tillgång till el till rimliga priser, där den behövs och när den behövs. 

Det är inte genom en politik som straffar människor som är beroende av bilen för att klara sitt livspussel som vi når klimatmålen. Eller genom att tynga företag med orimliga transportkostnader, så att de måste ta ut högre priser på mat och andra varor till konsument. Det är genom ny grön teknik, fler laddstationer och mer stabil el till rimliga priser som vi når klimatmålen och stärker svensk konkurrenskraft.

Ebba Busch, energi- och näringsminister

Andreas Carlson, infrastruktur- och bostadsminister