Faktapromemoria från Finansdepartementet

EU-strategi för massbetalningar 2020/21:FPM14

Publicerad

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en EU-strategi för massbetalningar. COM(2020) 592

Ladda ner:

Kommissionen presenterade den 24 september 2020 ett meddelande om en EU-strategi för massbetalningar, dvs. betalningar mellan privatpersoner, företag och myndigheter som utgör majoriteten av antalet betalningar ekonomin. Strategin presenterades tillsammans med strategin för digitalisering av finanssektorn och förslag till förordningar om att stärka digital operativ motståndskraft, marknader för kryptotillgångar samt inrättande av en pilotregim för infrastruktur baserad på blockkedjeteknik (KOM (2020) 591, KOM (2020) 593 och KOM (2020) 594 KOM (2020) 594/3 se faktaPM 2020/21:FPM12, 2020/21:FPM13, 2020/21:FPM15 och 2020/21:FPM16).

I meddelandet presenterar kommissionen inte konkreta förslag utan en vision för massbetalningar där

  • hushåll och företag i Europa ska ha tillgång till ett brett och varierat utbud av högkvalitativa betalningslösningar, stödda av en konkurrenskraftig och innovativ betalningsmarknad och baserade på säkra, effektiva och tillgängliga infrastrukturer,
  • konkurrenskraftiga, egenutvecklade och alleuropeiska betalningslösningar ska finnas tillgängliga, vilka stödjer Europas ekonomiska och finansiella suveränitet, och
  • EU ska bidra väsentligt till att förbättra gränsöverskridande betalningar till jurisdiktioner utanför EU, inklusive remitteringar, och därmed stödja eurons internationella roll och EU:s öppna strategiska oberoende.

Strategin inriktas på fyra s.k. pelare för strategiska åtgärder:

  • Ökning av tillgången till digitala betalningslösningar och lösningar för omedelbara betalningar i hela EU.
  • Betalningsmarknader som präglas av innovation och konkurrens.
  • Effektiva och samverkande betalningssystem och andra stödinfra-strukturer.
  • Effektiva internationella betalningar, däribland remitteringar.

Regeringen välkomnar strategin för massbetalningar för att främja säkra och tillförlitliga digitala betalningar och betaltjänster inom EU. Regeringen anser att det är viktigt att detta arbete sker med beaktande av att EU är en marknad med olika valutor och att arbetet bedrivs på ett sätt som inte riskerar att skapa onödiga hinder för den digitalisering av betaltjänster som pågår.

Regeringen välkomnar att strategin behandlar behovet av skydd för konsumenter med anledning av nya risker som kan uppstå till följd av ökad digita-lisering. Regeringen välkomnar även att strategin beaktar att digitaliseringen kan innebära en risk för att individer kan få en försämrad tillgång till betal-tjänster om de har svårigheter att använda den digitala tekniken. Regeringen ser positivt på att strategin framhäver det allmännas intresse av att motverka penningtvätt och terroristfinansiering i den pågående digitaliseringen av betalningsmarknaden samt att informationssäkerheten beaktas genom att betaltjänstleverantörerna gör vad de kan för att skydda sig själva mot it-angrepp och andra risker.

Regeringen anser samtidigt att inga kostsamma nya strukturer inom EU-systemet bör presenteras. Budgetrestriktivitet måste beaktas i det framtida arbetet.

Regeringen kommer att ta ställning till respektive förslag när de presenteras.

 

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.