Rapport om genomförandet av EU:s makroregionala strategier 2020/21:FPM18

Publicerad

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om genomförandet av EU:s makroregionala strategier.

Ladda ner:

Enligt överenskommelsen med rådet har kommissionen sedan 2016 vartannat år offentliggjort en rapport om genomförandet av de fyra makroregionala strategierna. Den senaste rapporten är den tredje i ordningen, vilken omfattar perioden från mitten av 2018 till mitten av 2020.

Kommissionen redogör på ett övergripande sätt för framstegen i
genomförandet av EU:s samtliga makroregionala strategier. EU har idag fyra makroregionala strategier: EU:s strategi för Östersjöregionen,
Donauregionen, Adriatisk-joniska regionen och Alpregionen.

Rapporten belyser hur EU:s makroregionala strategier har förstärkt
sammanhållningspolitikens samarbetsdimension, ökat EU:s territoriella
samarbete och gradvis börjat tillämpas inom flera sektorspolitiska områden såsom forskning, klimat, infrastruktur och miljö. Rapporten belyser även hur de makroregionala strategierna kan utvecklas efter covid-19-krisen i syfte att säkra en hållbar, konkurrenskraftig och socialt inkluderande ekonomisk återhämtning. Därmed innehåller rapporten en bedömning av hur de makroregionala strategierna kan bidra till att infria EU:s nya prioriteringar för en grön, digital och resilient framtid.

Kommissionen efterlyser ett starkare nationellt ansvar för genomförandet och framhåller vikten av en effektiv styrning, ett tydligt resultatfokus och en allt närmare koppling till EU:s stödinstrument. I sitt meddelande riktar sig kommissionen till medlemsländer med frågor för vidare diskussion om länken mellan EU:s makroregionala strategier och den framtida inriktningen av sammanhållningspolitiken och berörda nationella eller regionala stödprogram.

Regeringen delar i stort kommissionens bedömning men framhåller vikten av att kommissionen tar ett större ansvar för övervakning av resultat och strategisk samordning av EU:s makroregionala strategier.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.